fbpx
Image
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)
  มหาวิทยาลัยเนชั่นมุ่งพัฒนานิสิตเพื่อยกระดับมาตรฐานความรู้ ทักษะ และความชำนาญการบริหารจัดการโดยรวมให้สูงขึ้น มีความสามารถวิเคราะห์และประเมิน เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาองค์กรให้มีขีดความสามารถเชิงกลยุทธ์ ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

กำหนดการรับสมัคร ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – ธันวาคม 2562
วันสอบคัดเลือก ธันวาคม 2562
ประกาศผลสอบ ธันวาคม 2562
รายงานตัว-ลงทะเบียน ธันวาคม 2562
วันปฐมนิเทศและลงทะเบียน มกราคม 2563
วันเปิดภาคเรียน มกราคม 2563

เอกสารประกอบการสมัคร

- ใบสมัคร (สามารถดาวน์โหลด www.nation.ac.th)
- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
- สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาปริญญาบัตร สำเนารายงานผลการเรียน (Transcript) ระดับปริญญาบัณฑิต อย่างละ 1 ชุด

เวลาเรียน

เรียน วันเสาร์ และ/หรือ วันอาทิตย์
ค่าเล่าเรียน (เหมาจ่าย)  159,000 บาท
ทุนการศึกษา 20% ตลอดหลักสูตร

สอบถามเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยเนชั่น
เลขที่ 444 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทร : 054-265170–6 ต่อ 117 , 118
มือถือ : 081-401-5268  ดร.ฑัตษภร ศรีสุข
E-mail : thatsaporn_sri@nation.ac.th

ดาวน์โหลด :
    ประกาศรับสมัคร ป.โท MBA หลักสูตรปรับปรุง 2563
    ตารางการเรียนการสอน หลักสูตร MBA ปรับปรุง 2563
    ใบสมัครเรียน ป.โท MBA หลักสูตรปรับปรุง 2563
Image
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed.)
  สาขาบริหารการศึกษา
“สร้างคุณให้เป็นผู้บริหาร ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ ASEAN ”

กำหนดการรับสมัคร ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – สิงหาคม 2563
วันสอบคัดเลือก สิงหาคม 2563
ประกาศผลสอบ สิงหาคม 2563
รายงานตัว-ลงทะเบียน สิงหาคม 2563
วันปฐมนิเทศและลงทะเบียน สิงหาคม 2563
วันเปิดภาคเรียน สิงหาคม 2563

เอกสารประกอบการสมัคร

- ใบสมัคร (สามารถดาวน์โหลด www.nation.ac.th)
- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
- สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาปริญญาบัตร สำเนารายงานผลการเรียน (Transcript) ระดับปริญญาบัณฑิต อย่างละ 1 ชุด

เวลาเรียน

เรียน วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
หมายเหตุ :
รายวิชาและเนื้อหาในรายวิชาเป็นไปตามมาตรฐานความรู้และปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา
ที่คุรุสภากำหนดค่าเล่าเรียน (เหมาจ่าย)  160,000 บาท เรียน 2 ปี (4 เทอม)

สอบถามเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยเนชั่น
เลขที่ 444 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทร : 054-820099, 054 265170–6 ต่อ 161


ดาวน์โหลด :
http://it.nation.ac.th/download/Appicationform.docx

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official