fbpx

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเนชั่น

มหาวิทยาลัยเนชั่น เดิมมีชื่อเรียกว่า “วิทยาลัยโยนก” ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 ดำเนินการโดยมูลนิธิโยนก วิทยาลัยโยนกได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยเป็น “มหาวิทยาลัยโยนก” เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2549 และต่อมาเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 กระทรวงศึกษาธิการโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการอุดมศึกษาอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็น “มหาวิทยาลัยเนชั่น” มหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท โดยเปิดสอนมาจนถึงปัจจุบันรวม 32 ปี (พ.ศ. 2531 – 2562) มีผู้สำเร็จการศึกษาแล้วมากกว่า 8,160 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 6,623 คนและระดับปริญญาโท 1,537 คน ในปี พ.ศ.2561 ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหาร และจุดยืนในการผลิตบัณฑิต เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของสังคม ที่ต้องการบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนั้นในปีการศึกษา 2562 จึงได้เปิดรับนิสิตใหม่ในคณะวิชาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ และมีแผนเปิด คณะเทคนิคการแพทย์ คณะทันตแพทย์ และศูนย์การแพทย์ที่จังหวัดเชียงใหม่
Image
Image
Image
นอกจากนั้นโรงพยาบาลศูนย์มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดเชียงใหม่ ยังเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกงานแก่นิสิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพอีกด้วย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
กำหนดการรับสมัครมหาวิทยาลัยเนชั่น

โครงการปกติ รับสมัคร

รอบที่ 1 รอบรับตรงไม่จำกัดเขตพื้นที่ 1-30 พ.ย.62
รอบที่ 2 รอบแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) 1 ธ.ค.-30 ธ.ค.62
รอบที่ 3 รอบรับตรงเขตพื้นที่ 3 ก.พ.- 23 มี.ค.63

โครงการพิเศษ

รับสมัคร 15 พ.ย.62 - 31 มี.ค.63
ใบสมัคร ? https://www.nation-admission.com/instructor

☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม☎️
อ.แพทรียา 082-777-5434
LineID : 082-777-5434
คลิ๊ก https://www.facebook.com/A.J.Phat/
คณะทันตแพทยศาสตร์ และคุณสมบัติผู้สมัคร.
?ทันตแพทย์ เป็นแพทย์ผู้มีบทบาทในการดูแลสุขภาพภายในช่องปากให้แก่ประชาชน ทำหน้าที่ดูแลและบำรุงรักษาโรคในช่องปาก โรคเหงือก และความผิดปกติต่างๆ ภายในช่องปาก ซึ่งสุขภาพปากและฟันที่ดี จะนำไปสู่สุขภาพร่างกายโดยรวมที่ดี

✅ภายใต้การดูแลของ คณบดี รองศาสตราจารย์ ทพญ.ดร.พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์
✅ทันตแพทยสภามีมติเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรปีการศึกษา2562) http://it.nation.ac.th/download/2562_Curr_Dentistry.pdf
✅มีสื่อการสอนที่ทันสมัย ห้องปฏิบัติการครบถ้วน มีแหล่งฝึกอย่างเพียงพอ

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.1.กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองวิทยฐานะ
1.2. มี GPA 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75 ใน 5 รายวิชาหลักได้แก่ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
1.3 เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจปกติ ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง เจ็บป่วย มีความผิดปกติหรือเป็นโรครุนแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
1.4 ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย ไม่เคยถูกศาลพิพากษาถึงขั้นจำคุก หรืออยู่ในระหว่างคดีอาญา
1.5 สำหรับผู้สมัครต่างชาติ ต้องสอบผ่านการทดสอบภาษาไทยตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2. ผ่านการตรวจร่างกายตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย

การสอบคัดเลือก

สอบข้อเขียนและการสอบภาคปฏิบัติ​

1.การสอบข้อเขียนแบ่งเป็น 3 ส่วน
ใช้เวลาสอบรวมทั้งสิ้น 2 ชั่วโมง ดังนี้ ข้อสอบปรนัย ประมาณ 60 ข้อ ได้แก่ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ มิติสัมพันธ์ และจริยธรรมทางการแพทย์
2.การสอบภาคปฏิบัติ ความถนัดทางวิชาชีพทันตแพทย์ ใช้เวลาสอบ 45 นาที
3.การสัมภาษณ์ (ระยะเวลาแล้วแต่ความเหมาะสม)

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

1.ค่าลงทะเบียน 700,000 บาทต่อปี โดยชำระเป็นรายภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 350,000 บาท (สามารถชำระแบ่งจ่ายได้)
2.ค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ ประมาณ 500,000บาท (ตลอดหลักสูตร)

ทุนการศึกษา
ค่าลงทะเบียนสามารถใช้กองทุนกู้ยืมจากภาครัฐได้ปีละ 200,000 บาท และค่าครองชีพ 2,400 บาท/เดือน


คณะพยาบาลศาสตร์ และคุณสมบัติผู้สมัคร
คณะเทคนิคการแพทย์และคุณสมบัติผู้สมัคร