fbpx

มหาวิทยาลัยเนชั่น เปิดรับสมัครงาน

รับสมัครอาจารย์ประจำ และเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ

มหาวิทยาลัยเนชั่น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร เพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้ง ในตำแหน่งอาจารย์ประจำ และบุคลากรเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

Our mission
Our vision

ประกาศรับสมัครอาจารย์–เจ้าหน้าที่

            ประกาศมหาวิทยาลัยเนชั่น
          เรื่อง รับสมัครอาจารย์ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์      
         ************************     

                   มหาวิทยาลัยเนชั่น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร เพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้ง ในตำแหน่งอาจารย์ประจำ  โดยมีรายละเอียดตำแหน่งงานดังต่อไปนี้     

 • อาจารย์ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
        ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดเชียงใหม่

คุณสมบัติ

    -  เพศชาย / หญิง

    -  สำเร็จการศึกษาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ยังไม่หมดอายุ

    -  มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท หรือมีตำแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชาทันตกรรม

        ทั่วไป 

 

เอกสารประกอบการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน
 • สำเนาใบรับรองคุณวุฒิการศึกษา/ปริญญาบัตร และใบแสดงผลการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จำนวน ๑ ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
 • ใบรับรองแพทย์ จำนวน ๑ ฉบับ
 • หลักฐานการผ่านการคัดเลือกทหาร (ส.ด.๘, ส.ด.๔๓) สำหรับเพศชาย จำนวน ๑ ฉบับ
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
 • หลักฐานประสบการณ์ทำงานสอน (ถ้ามี)
 • หลักฐานประสบการณ์ด้านทันตกรรม (ถ้ามี)
 • หลักฐานผลงานทางวิชาการ (การนำเสนอ หรือการตีพิมพ์เผยแพร่) (ถ้ามี)
 • หลักฐานการฝึกอบรมทางวิชาการ (ถ้ามี)
 • ใบรับรองการร่วมกิจกรรมต่างๆ ใบรับรองประสบการณ์ในกรณีผ่านงานอื่นมาก่อน หรือใบรับรองความสามารถพิเศษ หลักฐานใดที่แสดงว่าผู้สมัครมีความรู้ ความสามารถ อันเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ (ถ้ามี)

 

ผู้ที่สนใจให้ยื่นใบสมัครได้ที่ 
ส่วนงานทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
๔๔๔ หมู่ ๒ ถนนวชิราวุธดำเนิน
ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๕๒๐๐๐
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐๕๔-๒๖๕๑๗๐-๖  ต่อ ๑๒๒

 

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

 • dummy 054-265-170

 • dummy054-265-184

 • dummy admission_nationu@nation.ac.th

 • Line ID : @nation_official