fbpx

งานภูมิทัศน์

Image
นายคนึง บุญธรรม
Image
นายประเสริซ มีชื่อ
Image
นายน้อย กองแปง
Image
นายบุญยศ สุคำมา
Image
นายเลิศ อุปะทะ
Image
นายถาวร ล้านกันทา
Image
นายมงคล พันธ์ชมภู
Image
นายอิน เขียวอินต๊ะ

งานซ่อมบำรุง

Image
นายอภิชา ธรรมใจกูล
Image
นายสนิท ใจหลง
Image
นายจรัล เชียงวงศ์
Image
นายสาโรจน์ ลาวเครือ
Image
นายอนุกูล อาษากุล
Image

นายอาคม มะโนพันธ์

งานรักษาความปลอดภัย

Image
นายปกรณ์ สิงห์สอน
Image
นายประทานพร ยอดใจยา
Image
นายสุบิน โทมัด
Image
นายสมชาย เตละกัน

งานยานพาหนะ

Image
นายพชรพล กันทะวงศ์
Image
นายสุเรศ เตชะลือ
Image
นายพงษ์ศักดิ์ สร้อยแก้ว

งานรักษาความสะอาด

Image
นางอรอนงค์ วงศ์มี
Image
นางสุมาลี กาวิละ
Image
นางมาลัย แก้วสัยสังข์
Image
นางพวงทอง เพ็ญสุวภาพ
Image
นางกาศรี เอื้อทาน
Image
นางประไพ สมบุญมา
หน้าที่และความรับผิดชอบ

ส่วนงานอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ ซ่อมบำรุงและงานรักษาความปลอดภัย ประกอบด้วย

งานโครงการก่อสร้างและโครงการปรับปรุง/พัฒนา

 1. ทำหน้าที่จัดทำแผนงานและดำเนินการตามแผนงานโครงการก่อสร้างและโครงการปรับปรุง/พัฒนา
 2. ทำหน้าที่ดำเนินการหรือประสานงานการออกแบบ การประมาณราคา การจัดทำรายละเอียดประกอบแบบโครงการก่อสร้างและโครงการปรับปรุง/พัฒนา
 3. ทำหน้าที่ตรวจสอบรูปแบบรายการโครงการก่อสร้างและโครงการปรับปรุง/พัฒนา
 4. ทำหน้าที่ควบคุมงานโครงการก่อสร้างและโครงการปรับปรุง/พัฒนา
 5. ทำหน้าที่พัฒนางานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร     
 6. ทำหน้าที่ดำเนินงานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

งานอาคารสถานที่   

 1. ทำหน้าที่ดูแลรักษาและควบคุมการใช้อาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค ให้เป็นไปด้วยความ เรียบร้อยเหมาะสมและมีความพร้อมใช้งาน
 2. ทำหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกในการขอใช้อาคารสถานที่และห้องประชุมในการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
 3. ทำหน้าที่ประสานและอำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากร คณาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนผู้มาติดต่อให้ได้รับความสะดวก เมื่อเข้ามาปฏิบัติหน้าที่หรือทำกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย
 4. ทำหน้าที่วางแผนการใช้อาคาร การบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร
 5. ทำหน้าที่ดูแลระบบความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย ตลอดจนปรับปรุงบริเวณโดยรอบของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นปัจจัยในการส่งเสริมการเรียนการสอน
 6. ทำหน้าที่ควบคุมดูแลการใช้วัสดุอุปกรณ์ของมหาวิทยาลัย ไม่ให้เกิดความเสียหาย

งานซ่อมบำรุง

 1. ทำหน้าที่วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ แก้ไข ซ่อมแซมบำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภคของอาคาร
 2. ทำหน้าที่จัดทำแผนการบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์ ระบบโทรทัศน์วงจรปิด เครื่องดับเพลิงและตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง ระบบสัญญาณ แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบลิฟต์ ระบบปรับอากาศ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบน้ำประห้องน้ำและสุขภัณฑ์ เป็นต้น
 3. ทำหน้าที่ตรวจสอบรายการแจ้งซ่อมพร้อมจัดทำบันทึกข้อมูล สถิติการรับแจ้งซ่อม ประวัติการซ่อมพร้อมประวัติเครื่องมืออุปกรณ์
 4. ทำหน้าที่ซ่อมบำรุงวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ของมหาวิทยาลัยฯ ให้พร้อมใช้งาน
 5. ทำหน้าที่สำรวจวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไขปรับปรุง
 6. ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลและสถิติการใช้ไฟฟ้า น้ำประปา และปริมาณน้ำเสีย
 7. ทำหน้าที่ดูแล และจัดระบบการซ่อมบำรุงรถยนต์ของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

งานภูมิทัศน์

 1. ทำหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาและปรับปรุงภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยให้มีความสวยงาม
 2. ทำหน้าที่ดูแลและบำรุงรักษาความสะอาดของแหล่งน้ำ
 3. ทำหน้าที่ขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ
 4. ทำหน้าที่ควบคุมงานจ้างเหมาปลูกหญ้าสนาม ต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ
 5. ทำหน้าที่รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ยต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ หญ้าสนาม
 6. ทำหน้าที่งานออกแบบตกแต่งไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้ดัด
 7. ทำหน้าที่งานสนับสนุนไม้ประดับเพื่อตกแต่งสถานที่ในการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
รายละเอียดขนาดพื้นที่ อาคารปฏิบัติการรวมทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
รายละเอียดขนาดพื้นที่ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเนชั่น
รายละเอียดขนาดพื้นที่ เรียนรวมและสำนักห้องสมุด มหาวิทยาลัยเนชั่น

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

 • dummy 054-265-170

 • dummy054-265-184

 • dummy admission_nationu@nation.ac.th

 • Line ID : @nation_official 

Please publish modules in offcanvas position.