fbpx

มหาวิทยาลัยเนชั่น เปิดรับสมัครงาน

รับสมัครอาจารย์ประจำ และเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ

มหาวิทยาลัยเนชั่น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร เพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้ง ในตำแหน่งอาจารย์ประจำ และบุคลากรเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ พ.ค. 65

 
            ประกาศมหาวิทยาลัยเนชั่น
          เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่และพนักงาน    
             ************************

                        มหาวิทยาลัยเนชั่น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร เพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้ง ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ และพนักงาน ประจำมหาวิทยาลัยเนชั่น โดยมีรายละเอียดตำแหน่งงานดังต่อไปนี้

 

. เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) จำนวน ๑ อัตรา 

            คุณสมบัติ

            -    เพศชาย อายุ 25 – 35 ปี

            -    สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์

            -    มีความเข้าใจระบบคอมพิวเตอร์ PC เป็นอย่างดีทั้ง HARDWARE และ SOFTWARE

            -    แก้ปัญหาการใช้งานของอุปกรณ์ไอที, คอมพิวเตอร์ และระบบ Network ให้กับ User

            -    มีความสามารุทางด้านระบบ Network เช่น Firewall, Router, Switch, Wireless, VLAN, Windows

                 Server, PHP, SQL พื้นฐานและโปรแกรม MS Office ฯ

            -    มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีน้ำใจ ขยัน อดทน รักงานบริการ และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

            -    มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่ติดยาเสพติด

            -    สามารถปฏิบัติงานในเวลา / นอกเวลางาน และในวันหยุดได้

 

. เจ้าหน้าที่งานหอพัก จำนวน ๑ อัตรา

            คุณสมบัติ

 • เพศชาย/ หญิง
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ ว่องไว มองโลกในแง่ดี แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและประสานงาน ทั้งบุคคลภายในและภายนอกองค์กร และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีความสามารถในการทำงานทางด้านเอกสารต่างๆ ได้ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ทีดี มีน้ำใจ อดทน และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
 • สามารถปฏิบัติงานในเวลา/นอกเวลางาน และในวันหยุดราชการได้

 

. เจ้าหน้าที่ช่างซ่อมบำรุง จำนวน ๒ อัตรา  

            คุณสมบัติ

            -    เพศชาย

            -    สำเร็จการศึกษาระดับวุฒิ ปวช-ปวส. หรือเทียบเท่า สาขาไฟฟ้ากำลัง เทคนิคอุตสาหกรรม

                  เครื่องปรับอากาศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

            -    มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการตรวจสอบ ติดตั้ง ซ่อมแซมและบำรุงรักษางานในระบบ

                 ต่างๆ ได้ดี

 

            -    มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีน้ำใจ ขยัน อดทน รักงานบริการ และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

            -    มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่ติดยาเสพติด

            -    สามารถปฏิบัติงานในเวลา / นอกเวลางาน และในวันหยุดได้

 

. พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ อัตรา

            คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุตั้งแต่ ๒๕ – ๕๕ ปี
 • ระดับการศึกษาไม่ต่ำกว่าประถมศึกษา (ป.๖) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
 • สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว ไม่ติดยาเสพติด และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถปฏิบัติงานในเวลา/นอกเวลางาน และในวันหยุดราชการได้

 

. พนักงานภูมิทัศน์ จำนวน ๑ อัตรา

            คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุตั้งแต่ ๒๕ – ๕๕ ปี
 • ระดับการศึกษาไม่ต่ำกว่าประถมศึกษา (ป.๖) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
 • สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว ไม่ติดยาเสพติด และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถปฏิบัติงานในเวลา/นอกเวลางาน และในวันหยุดราชการได้

 

เอกสารประกอบการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน
 • สำเนาใบรับรองคุณวุฒิหรือปริญญาบัตร และใบแสดงผลการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
 • ใบรับรองแพทย์ จำนวน ๑ ฉบับ
 • หลักฐานการผ่านการคัดเลือกทหาร (ส.ด.๘, ส.ด.๔๓) สำหรับเพศชาย จำนวน ๑ ฉบับ
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
 • ใบรับรองการร่วมกิจกรรมต่างๆ ใบรับรองประสบการณ์ในกรณีผ่านงานอื่นมาก่อน หรือใบรับรองความสามารถพิเศษ หลักฐานใดที่แสดงว่าผู้สมัครมีความรู้ ความสามารถ อันเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ (ถ้ามี)

 

 

 ผู้ที่สนใจให้ยื่นใบสมัครได้ที่ 

  งานทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเนชั่น

๔๔๔ หมู่ ๒ ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๕๒๐๐๐

หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐๕๔-๒๖๕๑๗๐-๖  ต่อ ๑๒๒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับสมัครงานตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ประจำห้องปฏิบัติการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเนชั่น
เรื่อง รับสมัครงานตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ประจำห้องปฏิบัติการ
ประกาศ ณ วันที่ 14 ม.ค. 65
************************

                        มหาวิทยาลัยเนชั่น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร เพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้ง ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ประจำห้องปฏิบัติการ  มหาวิทยาลัยเนชั่น โดยมีรายละเอียดตำแหน่งงานดังต่อไปนี้

.  นักวิทยาศาสตร์ ประจำห้องปฏิบัติการ  จำนวน ๑ อัตรา

       คุณสมบัติ ดังนี้

                        -   เพศชาย/หญิง

                        -   สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์, สาขาวิชา

                            จุลชีววิทยา , สาขาวิชาเคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

                        -    มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีน้ำใจ ขยัน อดทน รักงานบริการ และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

                        -    มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่ติดยาเสพติด

                        -    สามารถปฏิบัติงานในเวลา / นอกเวลางาน และในวันหยุดได้

 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและประสานงาน ทั้งบุคคลภายในและภายนอกองค์กร และสามารถทำงานเป็นทีมได้

 

เอกสารประกอบการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน
 • สำเนาใบรับรองคุณวุฒิหรือปริญญาบัตร และใบแสดงผลการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
 • ใบรับรองแพทย์ จำนวน ๑ ฉบับ
 • หลักฐานการผ่านการคัดเลือกทหาร (ส.ด.๘, ส.ด.๔๓) สำหรับเพศชาย จำนวน ๑ ฉบับ
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จำนวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
 • ใบรับรองการร่วมกิจกรรมต่างๆ ใบรับรองประสบการณ์ในกรณีผ่านงานอื่นมาก่อน หรือใบรับรองความสามารถพิเศษ หลักฐานใดที่แสดงว่าผู้สมัครมีความรู้ ความสามารถ อันเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ (ถ้ามี)

 

 

 ผู้ที่สนใจให้ยื่นใบสมัครได้ที่ 
  งานทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
๔๔๔ หมู่ ๒ ถนนวชิราวุธดำเนิน
ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๕๒๐๐๐
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐๕๔-๒๖๕๑๗๐-๖  ต่อ ๑๒๒

รับสมัครเจ้าหน้าที่และพนักงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเนชั่น
เรื่อง รับสมัครอาจารย์ - เจ้าหน้าที่และพนักงาน

************************

มหาวิทยาลัยเนชั่น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร เพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้ง ในตำแหน่งอาจารย์ , เจ้าหน้าที่ และพนักงาน ประจำมหาวิทยาลัยเนชั่น โดยมีรายละเอียดตำแหน่งงานดังต่อไปนี้


๑. อาจารย์ประจำคณะเทคนิคการแพทย์ จำนวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติ ดังนี้
- เพศชาย/หญิง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หรือสาขาที่สัมพันธ์กับสาขาวิชา เทคนิคการแพทย์ โดยต้องได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับอนุมัติ ปริญญาโท จากสภามหาวิทยาลัยแล้ว
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ที่ยังไม่หมดอายุ
- เป็นผู้ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ หรือมีประสบการณ์การสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในสาขา เทคนิคการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือมีประสบการณ์วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ทำงานเต็มเวลาในสาขานั้น ไม่น้อยกว่า ๕ ปี และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา เพื่อรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย ๑ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

๒. เลขานุการ จำนวน ๒ อัตรา (ประจำอยู่ที่ลำปาง ๑ อัตรา เชียงใหม่ ๑ อัตรา)
คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหาร/การจัดการ/ คอมพิวเตอร์/หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office, Excel, Adobe Photoshop และการสืบค้นข้อมูลทาง Internet เป็นอย่างดี
- มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีน้ำใจ ขยัน อดทน รักงานบริการ และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
- หากมีประสบการณ์การทํางานทางด้านงานเลขานุการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

๓. เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๑ อัตรา (ประจำอยู่ที่เชียงใหม่)
คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง
- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ทางบริหาร/การจัดการ/คอมพิวเตอร์/หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีน้ำใจ ขยัน อดทน รักงานบริการ และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

- มีทักษะความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office, Excel, Adobe Photoshop และการสืบค้นข้อมูลทาง Internet เป็นอย่างดี
- มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน
- หากมีประสบการณ์ทํางานในด้านงานธุรการ และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

๔. เจ้าหน้าที่ช่างซ่อมบำรุง จำนวน ๓ อัตรา (ประจำที่ลำปาง ๒ อัตรา เชียงใหม่ ๑ อัตรา)
คุณสมบัติ
- เพศชาย
- สำเร็จการศึกษาระดับวุฒิ ปวช-ปวส. หรือเทียบเท่า สาขาไฟฟ้ากำลัง เทคนิคอุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการตรวจสอบ ติดตั้ง ซ่อมแซมและบำรุงรักษางานในระบบต่างๆ ได้ดี
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีน้ำใจ ขยัน อดทน รักงานบริการ และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
- มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่ติดยาเสพติด
- สามารถปฏิบัติงานในเวลา / นอกเวลางาน และในวันหยุดได้

๕. เจ้าหน้าที่งานหอพัก จำนวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติ
- เพศชาย/ หญิง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
- มีความรับผิดชอบ ขยัน ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ ว่องไว มองโลกในแง่ดี แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
- มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและประสานงาน ทั้งบุคคลภายในและภายนอกองค์กร และสามารถทำงานเป็นทีมได้
- มีความสามารถในการทำงานทางด้านเอกสารต่างๆ ได้ดี
- มีมนุษยสัมพันธ์ทีดี มีน้ำใจ อดทน และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
- สามารถปฎิบัติงานในเวลา/นอกเวลางาน และในวันหยุดราชการได้

๖. พนักงานภูมิทัศน์ จำนวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุตั้งแต่ ๒๕ – ๕๕ ปี
- ระดับการศึกษาไม่ต่ำกว่าประถมศึกษา (ป.๖) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
- สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว ไม่ติดยาเสพติด และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเอกสารประกอบการสมัคร
๑. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน
๒. สำเนาใบรับรองคุณวุฒิหรือปริญญาบัตร และใบแสดงผลการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
๓. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๔. ใบรับรองแพทย์ จำนวน ๑ ฉบับ
๕. หลักฐานการผ่านการคัดเลือกทหาร (ส.ด.๘, ส.ด.๔๓) สำหรับเพศชาย จำนวน ๑ ฉบับ
๖. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
๗. ใบรับรองการร่วมกิจกรรมต่างๆ ใบรับรองประสบการณ์ในกรณีผ่านงานอื่นมาก่อน หรือใบรับรองความสามารถพิเศษ หลักฐานใดที่แสดงว่าผู้สมัครมีความรู้ ความสามารถ อันเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ (ถ้ามี)ผู้ที่สนใจให้ยื่นใบสมัครได้ที่
งานทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
๔๔๔ หมู่ ๒ ถนนวชิราวุธดำเนิน
ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๕๒๐๐๐
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐๕๔-๒๖๕๑๗๐-๖ ต่อ ๑๒๒

อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน ๕ อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยเนชั่น
เรื่อง รับสมัครอาจารย์ประจำ
************************

      มหาวิทยาลัยเนชั่น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร เพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้ง ในตำแหน่งอาจารย์ประจำสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย์ โดยมีรายละเอียดตำแหน่งงานดังต่อไปนี้
      
      ๑. อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน ๕ อัตรา ดังนี้
            ๑. อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์ ๒ อัตรา
            ๒. อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน ๑ อัตรา
            ๓. อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาการพยาบาลจิตเวช ๑ อัตรา
            ๔. อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๑ อัตรา

      โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
            - เพศชาย / หญิง
            - มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโททางการพยาบาลหรือสาขาที่สัมพันธ์กันโดยต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ และมีประสบการณ์ปฏิบัติการพยาบาลไม่ต่ำกว่า ๒ ปี
            - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งที่เป็นปัจจุบัน
            - มีประสบการณ์การสอนทางการพยาบาลในสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
            - มีผลงานทางวิชาการของตนเองที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาอย่างน้อย ๑ รายการในรอบ ๕ ปี

      ๒. อาจารย์ประจำคณะเทคนิคการแพทย์ จำนวน ๓ อัตรา
         ๑. อาจารย์ประจำสาขาวิชาโลหิตวิทยา จุลทรรศนศาสตร์คลินิกและปรสิตวิทยา ๑ อัตรา
         ๒. อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก ๑ อัตรา
         ๓. อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต ๑ อัตรา

      โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
            - เพศชาย/หญิง
            - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หรือสาขาที่สัมพันธ์กับสาขาวิชา เทคนิคการแพทย์ โดยต้องได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับอนุมัติปริญญาโท
จากสภามหาวิทยาลัยแล้ว
            - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ที่ยังไม่หมดอายุ
            - เป็นผู้ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ หรือมีประสบการณ์การสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในสาขาเทคนิคการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือมีประสบการณ์วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ทำงานเต็มเวลาในสาขานั้น ไม่น้อยกว่า ๕ ปี และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา เพื่อรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย ๑ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

      เอกสารประกอบการสมัคร
            ๑. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน
            ๒. สำเนาใบรับรองคุณวุฒิหรือปริญญาบัตร และใบแสดงผลการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
            ๓. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
            ๔. ใบรับรองแพทย์ จำนวน ๑ ฉบับ
            ๕. หลักฐานการผ่านการคัดเลือกทหาร (ส.ด.๘, ส.ด.๔๓) สำหรับเพศชาย จำนวน ๑ ฉบับ
            ๖. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
            ๗. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จำนวน ๑ ฉบับ
            ๘. ใบรับรองการร่วมกิจกรรมต่างๆ ใบรับรองประสบการณ์ในกรณีผ่านงานอื่นมาก่อน หรือใบรับรองความสามารถพิเศษ หลักฐานใดที่แสดงว่าผู้สมัครมีความรู้ ความสามารถ อันเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ (ถ้ามี)ผู้ที่สนใจให้ยื่นใบสมัครได้ที่
ส่วนงานทรัพยากรมนุษย์ฯ มหาวิทยาลัยเนชั่น
๔๔๔ หมู่ ๒ ถนนวชิราวุธดำเนิน
ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๕๒๐๐๐
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐๕๔-๒๖๕๑๗๐-๖ ต่อ ๑๒๒

อาจารย์ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา

    ประกาศมหาวิทยาลัยเนชั่น

          เรื่อง รับสมัครอาจารย์ประจำ    

             ************************

                        มหาวิทยาลัยเนชั่น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร เพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้ง ในตำแหน่งอาจารย์ประจำสังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์  โดยมีรายละเอียดตำแหน่งงานดังต่อไปนี้

     ๑.    อาจารย์ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา ดังนี้

      ๑.๑ คุณสมบัติ ดังนี้

 •  เพศชาย / หญิง
 • มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโท/เอก หรือเทียบเท่า ทางทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก / สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์/ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก / สาขาวิชาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า/ สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน/ สาขาวิชาปริทันตวิทยา/ สาขาวิชาทันตสาธารณสุข/ สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก และสาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งที่เป็นปัจจุบัน

            ๑.๒  เงื่อนไขในการสมัครผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และ

       คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่สมัคร และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความ

       เป็นจริง  ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครนํามายื่นไม่

       ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร  จะไม่มีสิทธิ์ได้รับ

       การบรรจุและแต่งตั้ง และการได้รับการคัดเลือกเป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น

๑.๓  กําหนดวัน เวลา ในการคัดเลือกตามกําหนดการของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น

๑.๔  การบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกผู้คัดเลือกได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง โดยได้รับเงินเดือนตาม

       คุณวุฒิที่กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

 

เอกสารประกอบการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน
 • สำเนาใบรับรองคุณวุฒิหรือปริญญาบัตร และใบแสดงผลการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
 • ใบรับรองแพทย์ จำนวน ๑ ฉบับ
 • หลักฐานการผ่านการคัดเลือกทหาร (ส.ด.๘, ส.ด.๔๓) สำหรับเพศชาย จำนวน ๑ ฉบับ
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จำนวน ๑ ฉบับ
 • ใบรับรองการร่วมกิจกรรมต่างๆ ใบรับรองประสบการณ์ในกรณีผ่านงานอื่นมาก่อน หรือใบรับรองความสามารถพิเศษ หลักฐานใดที่แสดงว่าผู้สมัครมีความรู้ ความสามารถ อันเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ (ถ้ามี)

 

ผู้ที่สนใจให้ยื่นใบสมัครได้ที่ 
ส่วนงานทรัพยากรมนุษย์ฯ มหาวิทยาลัยเนชั่น
๔๔๔ หมู่ ๒ ถนนวชิราวุธดำเนิน
ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๕๒๐๐๐
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐๕๔-๒๖๕๑๗๐-๖  ต่อ ๑๒๒

รับสมัครเจ้าหน้าที่และพนักงาน

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเนชั่น

เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่และพนักงาน
************************
มหาวิทยาลัยเนชั่น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร เพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้ง ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ และพนักงาน ประจำ โดยมีรายละเอียดตำแหน่งงานดังต่อไปนี้


๑. เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง (ประจำอยู่ที่เชียงใหม่)
คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง
- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ทางบริหาร/การจัดการ/
คอมพิวเตอร์/หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office, Excel, Adobe Photoshop และการ
สืบค้นข้อมูลทาง Internet เป็นอย่างดี
- มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน
- หากมีประสบการณ์ทํางานในด้านงานธุรการ และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะได้รับการพิจารณาเป็น
พิเศษ

๒. เจ้าหน้าที่ช่างซ่อมบำรุง จำนวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติ
- เพศชาย
- สำเร็จการศึกษาระดับวุฒิ ปวช-ปวส. หรือเทียบเท่า สาขาไฟฟ้ากำลัง เทคนิคอุตสาหกรรม
เครื่องปรับอากาศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการตรวจสอบ ติดตั้ง ซ่อมแซมและบำรุงรักษางานในระบบ
ต่างๆ ได้ดี
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีน้ำใจ ขยัน อดทน รักงานบริการ และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
- มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่ติดยาเสพติด
- สามารถปฏิบัติงานในเวลา / นอกเวลางาน และในวันหยุดได้

๓. เจ้าหน้าที่งานหอพัก จำนวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติ
- เพศชาย/ หญิง
- สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป
- มีความรับผิดชอบ ขยัน ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ ว่องไว มองโลกในแง่ดี แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
- มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและประสานงาน ทั้งบุคคลภายในและภายนอกองค์กร และสามารถทำงานเป็นทีมได้
- มีความสามารถในการทำงานทางด้านเอกสารต่างๆ ได้ดี
- มีมนุษยสัมพันธ์ทีดี มีน้ำใจ อดทน และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
- สามารถปฎิบัติงานในเวลา/นอกเวลางาน และในวันหยุดราชการได้

๔. พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุตั้งแต่ ๒๕ – ๕๕ ปี
- ระดับการศึกษาไม่ต่ำกว่าประถมศึกษา (ป.๖) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
- สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว ไม่ติดยาเสพติด และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

๕. พนักงานภูมิทัศน์ จำนวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุตั้งแต่ ๒๕ – ๕๕ ปี
- ระดับการศึกษาไม่ต่ำกว่าประถมศึกษา (ป.๖) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
- สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว ไม่ติดยาเสพติด และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

เอกสารประกอบการสมัคร
๑. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน
๒. สำเนาใบรับรองคุณวุฒิหรือปริญญาบัตร และใบแสดงผลการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
๓. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๔. ใบรับรองแพทย์ จำนวน ๑ ฉบับ
๕. หลักฐานการผ่านการคัดเลือกทหาร (ส.ด.๘, ส.ด.๔๓) สำหรับเพศชาย จำนวน ๑ ฉบับ
๖. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
๗. ใบรับรองการร่วมกิจกรรมต่างๆ ใบรับรองประสบการณ์ในกรณีผ่านงานอื่นมาก่อน หรือใบรับรองความสามารถพิเศษ หลักฐานใดที่แสดงว่าผู้สมัครมีความรู้ ความสามารถ อันเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ (ถ้ามี)


ผู้ที่สนใจให้ยื่นใบสมัครได้ที่
งานทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
๔๔๔ หมู่ ๒ ถนนวชิราวุธดำเนิน
ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๕๒๐๐๐
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐๕๔-๒๖๕๑๗๐-๖ ต่อ ๑๒๒

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

 • dummy 054-265-170

 • dummy054-265-184

 • dummy admission_nationu@nation.ac.th

 • Line ID : @nation_official