fbpx
คณะนิเทศศาสตร์ มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ. มีคุณภาพอยู่ในระดับ “ดี” คะแนน 4.05 จากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 7 ก.ย.2563 ที่ผ่านมา
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการ
•ผศ.เบญจวรรณ เลาลลิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
•ดร.อัศนีย์ ณ น่าน ผอ.สำนักวิชาการ ม.เนชั่น
•อ.ศศิวิมล แรงสิงห์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ ม.เนชั่น