fbpx

เปิดโลกทัศน์ นำความรู้สู่ชุมชน ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ร่วมกันของคณาจารย์และนิสิตคณะนิเทศศาสตร์ โดยบูรณาการกับกิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง การสร้างเว็บเพจเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมชุมชน ที่โรงเรียนผู้สูงอายุ ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 12 ก.พ.2563 ที่ผ่านมา