fbpx

อ.นิฤมล หิรัญวิจัตรภรณ์ และอ.ธีร์ คันโททอง อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง วิทยากรโดยนางสาวนุชนภา รื่นอบเชย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล 

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official