fbpx

อ.นิฤมล หิรัญวิจัตรภรณ์ และอ.ธีร์ คันโททอง อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง วิทยากรโดยนางสาวนุชนภา รื่นอบเชย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล