fbpx

อ.สิทธิโชค โควาบุญพิทักษ์ อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ พร้อมด้วยนิสิตปัจจุบัน ได้นำองค์ความรู้จากการจัดการเรียนการสอนบูรณาการสู่การพัฒนาสังคม โดยร่วมกับโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ จัด Workshop เพื่อบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง การผลิตรายการโทรทัศน์ ตามโครงการสามเณรผลิตสื่อ เพื่อสร้างสรรค์ รู้เท่าทันสื่อวิถี 4.0 เพื่อพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์จาก 5 โรงเรียนในเขต อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายภาควิชาการ การสาธิตและแนะนำการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ การลงมือฝึกทักษะและผลิตผลงาน และการวิพากษ์เพื่อพัฒนาผลงาน ณ สถานศึกษาพระพุทธศาสนาและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนานาชาติ ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17-19 มีนาคม 2565