fbpx

นับเป็นโอกาสอันดีอีกครั้งหนึ่ง ที่อ.อดิศักดิ์ จำปาทอง คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารและคณาจารย์จากคณะสาธารณสุขศาสตร์และคณะเทคนิคการแพทย์ เพื่อค้นหาแนวทางปฏิบัติที่ดี เรื่อง "การจัดการความรู้เพื่อการบริหารงานสำหรับอาจารย์ใหม่" เมื่อบ่ายวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ที่ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์