fbpx

นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะนิเทศศาสตร์ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดีต่อการทำงานในอนาคต จึงได้เข้าร่วมโครงการควบคู่ไปกับการฝึกทักษะตนเองในการบริหารกิจกรรมพิเศษ ในโครงการ “เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนิสิต” ประจำปีการศึกษา 2564 สนับสนุนโดย เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง เมื่อวันที่ 13-15 ธันวาคม 2564