fbpx

นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ นางสาวจุฑามาศ พึ่งสว่าง รหัสประจำตัว 6316010012 ได้รับรางวัลการประกวดขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียง ระดับประเทศโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา2562 ประเภทดาว และพิธีมอบรางวัลเกียรติยศในวันที่27 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 07.00 - 14.45 น. ณ ศูนย์ครอบครัวพอเพียง อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร