fbpx

คณะทันตแพทยศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ''Smoking cessation practice'' นิสิตทันตแพทย์ต้านภัยยาสูบ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่21-22 มีนาคม 2564 ณ กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์รีสอร์ท ต. ทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนการจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในส่วนของคณะทำงานย่อยชุดที่ 4 โครงการวิชาชีพทันตแพทย์ต้านภัยยาสูบ จำนวจ 49,300.00 บาท

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official