fbpx
1624002784416.jpg

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต Bachelor of Nursing Science Program

ที่มาและความสำคัญของหลักสูตร

สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร

สถานการณ์และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
          ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนการเปิดเสรีทางการค้า การเชื่อมต่อการค้าการลงทุนและข้อมูลข่าวสารทั่วโลก ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากร แรงงานอุตสาหกรรมมีการนำเข้าแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศเกิดความหลากหลายของเชื้อชาติ ภาษา ประเพณี และวัฒนธรรมรวมทั้งพฤติกรรมการดำรงชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป มีการแข่งขันสูง รายได้ไม่เพียงพอ เร่งรีบในการทำงานหาเลี้ยงชีพ เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพอนามัยที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด อุบัติเหตุ โรคมะเร็ง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคเครียด โรคติดต่อใหม่ที่เกิดขึ้น รวมทั้งโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ทำให้การดูแลรักษาพยาบาลมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น จำเป็นต้องมีการจัดการศึกษาพยาบาลให้เพียงพอต่อความต้องการของระบบบริการสุขภาพของประเทศ


สถานการณ์และการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
          
ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงภาระจากการพึ่งพิงของประชากรผู้สูงอายุได้ในระยะเวลา 20 ปี ข้างหน้าซึ่งคาดว่าในปีพ.ศ.2583 จะมีประชากรวัยทำงาน 1.7 คนต้องรับภาระดูแลผู้สูงอายุ 1 คนและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจากสังคมชนบทมาสู่สังคมเมือง จากครอบครัวขยายมาสู่ครอบครัวเดี่ยวต้องทอดทิ้งเด็กและ/หรือผู้สูงอายุอยู่กันเองโดยลำพัง เกิดปัญหาสังคมและผลกระทบต่าง ๆ ตามมามากขึ้น เช่น ปัญหาการใช้ยาเสพติด การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย รูปแบบของการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคอาหารเปลี่ยนแปลงไปและขาดการออกกำลังกาย ปัจจัยเหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหาทางสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจของประชากรรวมทั้งยังมีปัญหาการค้ามนุษย์และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานที่จำเป็นซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่อง ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกกลุ่มวัยประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุขระยะ 20 ปี ตามนโยบายรัฐบาลที่จะนำประเทศไทยก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 เพื่อรองรับอนาคตที่มีความเป็นสังคมเมือง สังคมผู้สูงอายุการเชื่อมต่อทางการค้าและการลงทุน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงระบบสุขภาพ โดยตั้งเป้าหมายให้ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” ดังนั้นการตอบสนองต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและนโยบายดังกล่าวจำเป็นต้องมีกำลังคนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนในแต่ละพื้นที่อย่างเพียงพอโดยเฉพาะพยาบาลวิชาชีพที่เป็นกำลังคนหลักในการให้บริการสุขภาพ

ผลกระทบจากสถานการณ์และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย

การพัฒนาหลักสูตร
          
ผลกระทบจากปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาหลักสูตรจะเน้นการสร้างบัณฑิตให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการปฏิบัติการพยาบาลบนพื้นฐานของความเอื้ออาทรกับบุคคลทุกช่วงวัยเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะในกลุ่มวัยผู้สูงอายุเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศ กลุ่มวัยรุ่นเพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยง กลุ่มวัยทำงานเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพอนามัยอันเนื่องมาจากวิถีการดำเนินชีวิต โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบอิงผลลัพธ์ (Outcome based learning) และการเรียนรู้ในสถานการณ์จริงทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจความหลากหลายทางเชื้อชาติ ภาษา ประเพณีและวัฒนธรรม สามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรมและมีอัตลักษณ์ของบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย เนชั่น คือ สื่อสารดี ทักษะวิชาชีพเด่น เน้นเอื้ออาทร เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของประเทศในระบบเศรษฐกิจและสังคมที่จะเข้าสู่การเป็นประเทศไทย 4.0

ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
          
บูรณาการปรัชญา อัตลักษณ์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงค์ตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพ และความต้องการการให้บริการแก่ประชาชน ชุมชน และสังคม โดยบูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้กระบวนการวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างเป็นระบบและจัดกิจกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชนร่วมกับอาจารย์โดยคำนึงถึงปัญหาของระบบสุขภาพของท้องถิ่นและของประเทศ


การประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา
          เป็นพยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ (ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ)

เป็นพยาบาลวิชาชีพประจำสถานศึกษา และสถานประกอบการต่าง ๆ
ประกอบอาชีพอิสระด้านการบริการสุขภาพที่ไม่ขัดกับพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ชื่อเต็มภาษาไทย : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ ภาษาไทย : พย.บ.
ชื่อเต็ม ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Nursing Science Program
ชื่อย่อ ภาษาอังกฤษ : B.N.S.


โครงสร้างหลักสูตร ตลอดหลักสูตร จำนวน 136 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต
    - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

      จำนวน 9 หน่วยกิต
    - กลุ่มวิชาภาษา 
      จำนวน 15 หน่วยกิต
    - กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
     
จำนวน 6 หน่วยกิต


2. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 100 หน่วยกิต
    - กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

      จำนวน 22 หน่วยกิต
    - กลุ่มวิชาชีพ 
      จำนวน 78 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต

คุณสมบัติผู้สมัคร
คุณสมบัติและการคัดเลือกนิสิต
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

(1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองวิทยฐานะ

(2) เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วย หรือไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่มีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
(3) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี
(4) สำหรับผู้สมัครต่างชาติ ต้องสอบผ่านการทดสอบภาษาไทยตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
(5) มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยเนชั่นกำหนด


การคัดเลือกนิสิต
การคัดเลือกผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษาให้ยึดถือหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ผ่านการคัดเลือกตามประกาศของมหาวิทยาลัยเนชั่น โดยพิจารณาจากเกณฑ์ ผลการสอบคะแนนวัดความรู้หรือผลการสอบอื่นๆ การสอบข้อเขียน สัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย ทดสอบบุคลิกภาพและสุขภาพจิต
(2) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

(3) การคัดเลือกนิสิตให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเนชั่น
(4) หรือพิจารณาจากเกณฑ์คัดเลือกอื่นที่มหาวิทยาลัยอาจกำหนดในแต่ละปีการศึกษา
nurse.png