fbpx
1624002784416.jpg

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต Bachelor of Nursing Science Program

ที่มาและความสำคัญของหลักสูตร

สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
สถานการณ์และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
          ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนการเปิดเสรีทางการค้า การเชื่อมต่อการค้าการลงทุนและข้อมูลข่าวสารทั่วโลก ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากร แรงงานอุตสาหกรรมมีการนำเข้าแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศเกิดความหลากหลายของเชื้อชาติ ภาษา ประเพณี และวัฒนธรรมรวมทั้งพฤติกรรมการดำรงชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป มีการแข่งขันสูง รายได้ไม่เพียงพอ เร่งรีบในการทำงานหาเลี้ยงชีพ เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพอนามัยที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด อุบัติเหตุ โรคมะเร็ง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคเครียด โรคติดต่อใหม่ที่เกิดขึ้น รวมทั้งโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ทำให้การดูแลรักษาพยาบาลมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น จำเป็นต้องมีการจัดการศึกษาพยาบาลให้เพียงพอต่อความต้องการของระบบบริการสุขภาพของประเทศ


สถานการณ์และการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
          
ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงภาระจากการพึ่งพิงของประชากรผู้สูงอายุได้ในระยะเวลา 20 ปี ข้างหน้าซึ่งคาดว่าในปีพ.ศ.2583 จะมีประชากรวัยทำงาน 1.7 คนต้องรับภาระดูแลผู้สูงอายุ 1 คนและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจากสังคมชนบทมาสู่สังคมเมือง จากครอบครัวขยายมาสู่ครอบครัวเดี่ยวต้องทอดทิ้งเด็กและ/หรือผู้สูงอายุอยู่กันเองโดยลำพัง เกิดปัญหาสังคมและผลกระทบต่าง ๆ ตามมามากขึ้น เช่น ปัญหาการใช้ยาเสพติด การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย รูปแบบของการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคอาหารเปลี่ยนแปลงไปและขาดการออกกำลังกาย ปัจจัยเหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหาทางสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจของประชากรรวมทั้งยังมีปัญหาการค้ามนุษย์และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานที่จำเป็นซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่อง ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกกลุ่มวัยประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุขระยะ 20 ปี ตามนโยบายรัฐบาลที่จะนำประเทศไทยก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 เพื่อรองรับอนาคตที่มีความเป็นสังคมเมือง สังคมผู้สูงอายุการเชื่อมต่อทางการค้าและการลงทุน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงระบบสุขภาพ โดยตั้งเป้าหมายให้ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” ดังนั้นการตอบสนองต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและนโยบายดังกล่าวจำเป็นต้องมีกำลังคนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนในแต่ละพื้นที่อย่างเพียงพอโดยเฉพาะพยาบาลวิชาชีพที่เป็นกำลังคนหลักในการให้บริการสุขภาพ

ผลกระทบจากสถานการณ์และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย

การพัฒนาหลักสูตร
          
ผลกระทบจากปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาหลักสูตรจะเน้นการสร้างบัณฑิตให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการปฏิบัติการพยาบาลบนพื้นฐานของความเอื้ออาทรกับบุคคลทุกช่วงวัยเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะในกลุ่มวัยผู้สูงอายุเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศ กลุ่มวัยรุ่นเพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยง กลุ่มวัยทำงานเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพอนามัยอันเนื่องมาจากวิถีการดำเนินชีวิต โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบอิงผลลัพธ์ (Outcome based learning) และการเรียนรู้ในสถานการณ์จริงทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจความหลากหลายทางเชื้อชาติ ภาษา ประเพณีและวัฒนธรรม สามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรมและมีอัตลักษณ์ของบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย เนชั่น คือ สื่อสารดี ทักษะวิชาชีพเด่น เน้นเอื้ออาทร เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของประเทศในระบบเศรษฐกิจและสังคมที่จะเข้าสู่การเป็นประเทศไทย 4.0

ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
          
บูรณาการปรัชญา อัตลักษณ์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงค์ตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพ และความต้องการการให้บริการแก่ประชาชน ชุมชน และสังคม โดยบูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้กระบวนการวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างเป็นระบบและจัดกิจกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชนร่วมกับอาจารย์โดยคำนึงถึงปัญหาของระบบสุขภาพของท้องถิ่นและของประเทศ


การประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา
          เป็นพยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ (ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ)

เป็นพยาบาลวิชาชีพประจำสถานศึกษา และสถานประกอบการต่าง ๆ
ประกอบอาชีพอิสระด้านการบริการสุขภาพที่ไม่ขัดกับพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ชื่อเต็มภาษาไทย : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ ภาษาไทย : พย.บ.
ชื่อเต็ม ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Nursing Science Program
ชื่อย่อ ภาษาอังกฤษ : B.N.S.


โครงสร้างหลักสูตร ตลอดหลักสูตร จำนวน 136 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต
    - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

      จำนวน 9 หน่วยกิต
    - กลุ่มวิชาภาษา 
      จำนวน 15 หน่วยกิต
    - กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
     
จำนวน 6 หน่วยกิต


2. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 100 หน่วยกิต
    - กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

      จำนวน 22 หน่วยกิต
    - กลุ่มวิชาชีพ 
      จำนวน 78 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต

คุณสมบัติผู้สมัคร
คุณสมบัติและการคัดเลือกนิสิต
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

(1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองวิทยฐานะ

(2) เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วย หรือไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่มีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
(3) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี
(4) สำหรับผู้สมัครต่างชาติ ต้องสอบผ่านการทดสอบภาษาไทยตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
(5) มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยเนชั่นกำหนด


การคัดเลือกนิสิต
การคัดเลือกผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษาให้ยึดถือหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ผ่านการคัดเลือกตามประกาศของมหาวิทยาลัยเนชั่น โดยพิจารณาจากเกณฑ์ ผลการสอบคะแนนวัดความรู้หรือผลการสอบอื่นๆ การสอบข้อเขียน สัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย ทดสอบบุคลิกภาพและสุขภาพจิต
(2) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

(3) การคัดเลือกนิสิตให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเนชั่น
(4) หรือพิจารณาจากเกณฑ์คัดเลือกอื่นที่มหาวิทยาลัยอาจกำหนดในแต่ละปีการศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น

 1. ชื่อหลักสูตร

       ภาษาไทย              หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)

       ภาษาอังกฤษ            Certificate Program for Practical Nursing

 1. ชื่อประกาศนียบัตร

         ชื่อภาษาไทย    ชื่อเต็ม   ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

                             ชื่อย่อ   ป. ผู้ช่วยพยาบาล

        ชื่อภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม   Certificate for Practical Nursing

                                          ชื่อย่อ    Cert. PN.

 1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเนชั่น

                ที่ตั้ง  444  ถนนวชิราวุธดำเนิน  ตำบลพระบาท  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง

 1. หลักการและเหตุผล

        การบริการด้านสุขภาพ เป็นงานบริการที่จำเป็นสำหรับสังคม ซึ่งการจะให้บริการแก่ประชาชนได้อย่าง ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ จะต้องมีบุคลากรในทีมสุขภาพที่มีคุณภาพและมีจำนวนเพียงพอ พยาบาลวิชาชีพเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการดูแลสุขภาพของผู้รับบริการ อย่างไรก็ตามการผลิตพยาบาลในปัจจุบันยังไม่เพียงพอต่อการให้บริการของสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน ทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ผู้ช่วยพยาบาลจึงมีบทบาทสนับสนุนการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพโดยเฉพาะการดูแลความ      สุขสบายและความปลอดภัยให้กับผู้รับบริการ ส่งผลให้การดูแลสุขภาพของประชาชนมีความสุขสบายมากยิ่งขึ้น         ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม

        คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเอกชน สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีบทบาทหน้าที่ในการผลิตบุคลากรทางการพยาบาลตอบสนองความต้องการการบริการด้านสุขภาพของผู้รับบริการในทุกระดับของสถานบริการสุขภาพ ได้ตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลน พยาบาลวิชาชีพ จึงได้จัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ โดยปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลหรือการพยาบาลและการ           ผดุงครรภ์

 1. ปรัชญาของหลักสูตร

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น มีความเชื่อว่า ผู้ช่วยพยาบาลเป็นผู้ช่วยทำการพยาบาลตามที่พยาบาลมอบหมายในการดูแลผู้ที่ต้องพึ่งพิงเกี่ยวข้องกับสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม ช่วยเหลือบุคคลตามความต้องการขั้นพื้นฐานในกิจวัตรประจำวัน ป้องกันภาวะแทรกซ้อน และอันตรายต่าง ๆ สังเกตอาการ วัดสัญญาณชีพ และทำการบันทึกติดตามความเปลี่ยนแปลงของอาการและอาการแสดงของโรค ช่วยเหลือในการตรวจและการรักษาพยาบาล   ต่าง ๆ จัดเตรียมอุปกรณ์และสิ่งแวดล้อมในการปฐมพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งการให้การฟื้นฟูสภาพตามแผนการรักษาพยาบาล การจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ศึกษาวิชาการศึกษาทั่วไปและการพยาบาลขั้นพื้นฐาน ตลอดจนมีวิชาให้เลือกเรียนก่อนสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล พยาบาลและบุคลากรในทีมสุขภาพ สามารถให้การพยาบาลขั้นพื้นฐานเพื่อให้บุคคลดำรงชีวิตด้านการดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามอัตภาพและมีโอกาสเลือกเรียนในวิชาที่สนใจ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล จะสามารถช่วยผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในการดูแลบุคคลทั้งในสถานพยาบาล ที่บ้าน และในชุมชน ในด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน การพยาบาลที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและการพยาบาลบุคคลที่อยู่ในระยะท้ายโดยอยู่ภายใต้ความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทั้งนี้เพื่อให้บุคคลทั้งที่มีภาวะสุขภาพดีหรือเจ็บป่วยด้วยโรคที่ไม่รุนแรง ซับซ้อน สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

 1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

      ภายหลังสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น ผู้สำเร็จการศึกษาจะเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

6.1 ช่วยเหลือดูแลบุคคลด้านความต้องการขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน การป้องกันภาวะแทรกซ้อนและอันตรายต่าง ๆ และการฟื้นฟูสภาพภายใต้ความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์

6.2 ติดตามและบันทึกอาการความเปลี่ยนแปลงอาการและอาการแสดงของโรคและความต้องการของผู้ป่วยและญาติตามที่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์มอบหมาย

6.3 ช่วยจัดเตรียมอุปกรณ์และสิ่งแวดล้อมในการตรวจรักษาพยาบาลที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน

6.4 ช่วยทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในภาวะฉุกเฉินภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์

6.5 มีทัศนคติที่ดีต่อการช่วยเหลือดูแลบุคคล

6.6 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทีมสุขภาพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.7 มีคุณธรรมและจริยธรรม

 1. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา

        กำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2560  ดังนี้
7.1 มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
7.2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าตามหลักสูตร ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองไม่ต่ำกว่า 2.0
7.3 เพศชายหรือเพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดการศึกษา
7.4 น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
7.6 สุขภาพสมบูรณ์ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือการปฏิบัติงาน

 1. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา                                                                                    8.1 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยชั่น โดยพิจารณาจากเกณฑ์ ดังนี้ ผลการสอบวัดความรู้จากการสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ การทดสอบสุขภาพจิตและผลการตรวจร่างกายหรือพิจารณาจากเกณฑ์การคัดเลือกอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนดในแต่ละปีการศึกษา       8.2 การแต่งกาย : ผู้เข้าศึกษาต้องแต่งกายในระหว่างการศึกษาดังนี้
 • ภาคทฤษฎี :  แต่งกายสุภาพ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเนชั่น
 • ภาคปฏิบัติ :                                                                                               นิสิตชาย เสื้อสีขาวคอกลมและป้ายไปด้านซ้าย กุ้นสีน้ำเงินบริเวณคอและแนวกระดุมปักชื่อหลักสูตรที่อกเสื้อด้านซ้ายสีน้ำเงินให้เห็นได้อย่างชัดเจน กางเกงสีดำ                                               นิสิตหญิง ชุดติดกันสีขาว คอบัว กุ้นปกสีน้ำเงิน ปักชื่อหลักสูตรที่อกเสื้อด้านซ้าย สีน้ำเงินให้เห็นได้อย่างชัดเจน  ไม่สวมหมวก
nurse.png

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

 • dummy 054-265-170

 • dummy054-265-184

 • dummy admission_nationu@nation.ac.th

 • Line ID : @nation_official