fbpx

คณะพยาบาลศาสตร์ยินดีต้อนรับ

About us
About us

ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย

       มหาวิทยาลัยเนชั่น เดิมมีชื่อเรียกว่า “วิทยาลัยโยนก” ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 ดำเนินการโดยมูลนิธิโยนก วิทยาลัยโยนกได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยเป็น “มหาวิทยาลัยโยนก” เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2549 และต่อมาเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 กระทรวงศึกษาธิการโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการอุดมศึกษาอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็น “มหาวิทยาลัยเนชั่น” มหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
     มหาวิทยาลัยเนชั่นเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของจังหวัดลำปางที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้แก่สังคมด้วยกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นนักคิด ใฝ่เรียนรู้ ทั้งในด้านวิชาการ การประยุกต์ใช้ และมีคุณธรรม จิตสำนึกต่อสาธารณะ โดยมีกิจกรรมเพื่อฝึกฝนให้นักศึกษามีประสบการณ์จริงสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่การงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยเนชั่นมีภูมิทัศน์ที่สวยงามตามธรรมชาติ บรรยากาศการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยเป็น “อุทยานการศึกษา” มีการจัดการเรียนการสอนที่นักศึกษามีความใกล้ชิดกับคณาจารย์ อีกทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ อาทิ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะสาขา ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการสื่อสาร ห้องสมุด หอพักนักศึกษาชาย หอพักนักศึกษาหญิง สถานที่พักผ่อนและออกกำลังกาย เช่น สนามกีฬา สระว่ายน้ำ เป็นต้น มหาวิทยาลัย ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ข้อมูลเฉพาะหลักสูตร

     ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • ปรัชญาของหลักสูตร
    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น มีความเชื่อว่า วิชาชีพการพยาบาลมีความจำเป็นต่อสังคมเป็นการให้บริการด้านสุขภาพแบบองค์รวมแก่บุคคล ครอบครัว และชุมชน ทั้งในภาวะปกติและเจ็บป่วยโดยประยุกต์ใช้ความรู้จากศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และใช้กระบวนการพยาบาลบนพื้นฐานของความเอื้ออาทร ความปลอดภัยของผู้รับบริการในการให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์ เพื่อมุ่งช่วยเหลือให้บุคคลมีการปรับตัวทั้งในภาวะปกติและภาวะเจ็บป่วยได้ ช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางด้านร่างกาย  จิตสังคมและจิตวิญญาณ เพื่อรักษาดุลยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมให้มีภาวะสุขภาพดี ป้องกันโรค ดูแลรักษา และฟื้นฟูสภาพโดยมีเป้าหมายให้แต่ละบุคคลมีสุขภาพดีตามศักยภาพของตนสอดคล้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของผู้รับบริการ
   การจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบอิงผลลัพธ์ (Outcome based learning) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนประสบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้เต็มศักยภาพโดยใช้กระบวนการคิด การตัดสินใจ การแก้ปัญหาตามสถานการณ์จริง และการมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุดโดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-centered) เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทักษะปฏิบัติเชิงวิชาชีพ และทักษะศตวรรษที่ 21 รวมทั้งพัฒนาผู้เรียนให้มีอัตลักษณ์บัณฑิตตามปณิธานของมหาวิทยาลัย คือ สื่อสารดี ทักษะวิชาชีพเด่น เน้นเอื้ออาทร ในการให้บริการสุขภาพแก่ผู้รับบริการที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ตลอดจนเป็นผู้ใฝ่รู้ มีการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต และรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และวิชาชีพ
  • ความสำคัญของหลักสูตร
                    มหาวิทยาลัยเนชั่นได้ตระหนักถึงโอกาสทางการศึกษาของประชากรในวัยเรียนที่มีความสนใจเข้าศึกษาในสาขาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เพื่อช่วยลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการพยาบาลของประเทศ ประกอบกับการที่ประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทำให้มีการเคลื่อนย้ายของประชากรและการมีผู้ป่วยจากประเทศอื่นเข้ามารักษาเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก  การเตรียมบุคลากรในวิชาชีพการพยาบาลเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว  จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคตเพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะเชิงวิชาชีพ ควบคู่กับการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน ชุมชน ประเทศชาติ ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกได้
  •   วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
          บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนชั่นจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะดังนี้
         (1) มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาล การผดุงครรภ์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง มีทักษะการปฏิบัติการพยาบาลตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติการพยาบาล
        (2) สามารถให้การพยาบาลได้อย่างเป็นองค์รวม ด้วยความเอื้ออาทร และเน้นความปลอดภัยของผู้รับบริการทุกช่วงชีวิต ทุกภาวะสุขภาพ ทุกระดับของสถานบริการสุขภาพ โดยคำนึงถึงความแตกต่างทางความเชื่อและวัฒนธรรม เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันการเกิดโรค การรักษาพยาบาล การรักษาโรคเบื้องต้น และฟื้นฟูสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน
        (3) สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
        (4) มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีเหตุผลคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทั้งในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติการพยาบาล
       (5) มีความรู้และสมรรถนะด้านดิจิทัล และเทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้า การปฏิบัติงาน การสื่อสาร และการทำงานร่วมกับผู้อื่น
       (6)มีความรู้ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัยและกระบวนการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมในการแก้ปัญหาทางการพยาบาลและทางสุขภาพได้อย่างสมเหตุสมผล
       (7) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี แสดงออกซึ่งภาวะผู้นํา เป็นแบบอย่างที่ดี มีความเคารพและยอมรับความเป็น ปัจเจกบุคคลของแต่ละบุคคล ครอบครัวและชุมชน สามารถบริหารจัดการทางการพยาบาลตามบทบาทที่ได้รับมอบหมาย การทำงานร่วมกับทีมสุขภาพ สหวิชาชีพ และผู้เกี่ยวข้อง
      (8) มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเอื้ออาทร มีความรับผิดชอบต่อตนเองและวิชาชีพ
      (9)สามารถเรียนรู้และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพด้วยตนเอง และสนใจใฝ่รู้ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
      (10) มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ข้อมูลสถิติ และสามารถแปลความหมายของข้อมูลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในวิชาชีพ
      (11) มีสมรรถนะทางวัฒนธรรม สามารถปฏิบัติงานในสภาพการณ์ของความแตกต่างทางวัฒนธรรม
      (12) แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพการพยาบาล ตระหนักในคุณค่าวิชาชีพ และสิทธิของพยาบาล
      (13)ประพฤติปฏิบัติและดำรงตนให้เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รวมทั้งเป็นพลเมืองดีของชาติ อยู่ในกรอบของสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย มีจิตอาสา มีความเอื้ออาทร และสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุข

 

ข้อมูลเฉพาะหลักสูตร

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  • ปรัชญาของหลักสูตร
    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น มีความเชื่อว่า วิชาชีพการพยาบาลมีความจำเป็นต่อสังคมเป็นการให้บริการด้านสุขภาพแบบองค์รวมแก่บุคคล ครอบครัว และชุมชน ทั้งในภาวะปกติและเจ็บป่วยโดยประยุกต์ใช้ความรู้จากศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และใช้กระบวนการพยาบาลบนพื้นฐานของความเอื้ออาทร ความปลอดภัยของผู้รับบริการในการให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์ เพื่อมุ่งช่วยเหลือให้บุคคลมีการปรับตัวทั้งในภาวะปกติและภาวะเจ็บป่วยได้ ช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางด้านร่างกาย  จิตสังคมและจิตวิญญาณ เพื่อรักษาดุลยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมให้มีภาวะสุขภาพดี ป้องกันโรค ดูแลรักษา และฟื้นฟูสภาพโดยมีเป้าหมายให้แต่ละบุคคลมีสุขภาพดีตามศักยภาพของตนสอดคล้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของผู้รับบริการ
   การจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบอิงผลลัพธ์ (Outcome based learning) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนประสบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้เต็มศักยภาพโดยใช้กระบวนการคิด การตัดสินใจ การแก้ปัญหาตามสถานการณ์จริง และการมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุดโดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-centered) เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทักษะปฏิบัติเชิงวิชาชีพ และทักษะศตวรรษที่ 21 รวมทั้งพัฒนาผู้เรียนให้มีอัตลักษณ์บัณฑิตตามปณิธานของมหาวิทยาลัย คือ สื่อสารดี ทักษะวิชาชีพเด่น เน้นเอื้ออาทร ในการให้บริการสุขภาพแก่ผู้รับบริการที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ตลอดจนเป็นผู้ใฝ่รู้ มีการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต และรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และวิชาชีพ
ความสำคัญของหลักสูตร
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
Image

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official