fbpx
bg_bannerweb2022phh1.jpg
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
1. ชื่อหลักสูตร 
     
 ภาษาไทย                   :  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
      ภาษาอังกฤษ               :  Bachelor of Public Health Program in Public Health

2. ชื่อปริญญา
      
ภาษาไทย         ชื่อเต็ม    :  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
                              ชื่อย่อ     :  ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
      ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม    :  Bachelor of Public Health (Public Health)
                               ชื่อย่อ     :  B.P.H. (Public Health)

3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร    143 หน่วยกิต

4. โครงสร้างหลักสูตร
     1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
     2. หมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพ   จำนวน 107 หน่วยกิต
     3. หมวดวิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิต

5. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
   
 1. นักวิชาการสาธารณสุข
     2. เจ้าพนักงานสาธารณสุข/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
     3. นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
     4. ผู้ประสานงานโครงการด้านสุขภาพ
     5. ผู้ช่วยนักวิจัยในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรต่างๆ
     6. พนักงานโรงพยาบาลรัฐบาล เอกชน หรือบริษัทเอกชน ในส่วนงานบริการสุขภาพ

6. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
   
 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายทุกแผนการเรียนหรือเทียบเท่า
     2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า
     3. ไม่มีความประพฤติเสื่อเสีย ไม่เคยถูกศาลพิพากษาถึงขั้นจำคุก หรืออยู่ระหว่างคดีอาญา
     4. เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วย หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่มีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
     5. สำหรับผู้สมัครต่างชาติต้องสอบผ่านการทดสอบภาษาไทยจามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
     6. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยเนชั่นกำหนด
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official