fbpx

เมื่อวันที่ 11 มิถุุนายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ภัทรนัย ไชยพรม หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง "โทษพิษภัยบุหรี่และการให้คำปรึกษาเลิกบุหรี่" แก่นิสิตแกนนำนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 6 คน พร้อมด้วย ดร.พัฒนา นาคทอง อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อสร้างแกนำในการรณรงค์เลิกสูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัย

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official