fbpx

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563 ณ สวนอาหารคลองสายลม จังหวัดลำปางได้จัดกิจกรรมสมัชชาสุขภาพจังหวัดครั้งที่ 8 "พลเมืองตื่นรู้ สู้ภัยโควิด พัฒนาคุณภาพชีวิต วิถีใหม่ของคนลำปาง" ในการนี้นิสิตสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ได้เข้าร่วมกิจกรรม โดยการนำของอาจารย์ ดร.พัฒนา นาคทอง คณะพยาบาลศาสตร์