fbpx

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ดร.จิติมา กตัญญู คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และ อาจารย์ภัทรนัย ไชยพรม พร้อมทั้งนิสิตสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ร่วมออกให้บริการวิชาการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง ในการนี้ได้ตรวจ Body composition และประเมินภาวะความดันโลหิสูงให้แก่ผู้สูงอายุในครั้งนี้

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official