fbpx

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ดร.จิติมา ตัญญู และคณาจารย์ ได้จัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนิสิตสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมการฝึกปฏิบัติงานบูรณาการรายวิชา PUBH429 การดูแลสุขภาพที่บ้าน PUBH472 การดูแลประคับประคองในชุมชน และPUBH481สัมมนาด้านสุขภาพและสาธารณสุข ในแหล่งฝึก รพ.สต. จำนวน 9 แห่ง ในอำเภอเมืองลำปาง ช่วงระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2563นี้

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official