fbpx

ในวันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 4201 คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้จัดกิจกรรมโครงการพิธีไหว้ครูและมอบเสื้อกาวน์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นิสิตได้ระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ความเคารพนับถือ รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และสร้างเสริมให้นิสิตได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของวิชาชีพสาธารณสุข เสริมสร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพ ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และอาจารย์พี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึก เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official