fbpx

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม  2563 เวลา 08.30-12.00 คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสัปดาห์ดูแลแบบประคับประคองสากล ณ ศูนย์เปี่ยมสุข โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำโดยอาจารย์ภัทรนัย ไชยพรม และนิสิตสาธารณสุขศาสตร์ชั้นปีที่ 4 รายวิชา PUBH472 การดูแลผู้ป่วยประคับประคองในชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้