fbpx

สรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19)

Image

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 จังหวัดลำปาง

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 จังหวัดลำปาง

จัดสถานที่กักตัวสำหรับกลุ่มเสี่ยงสูง

จัดสถานที่กักตัวสำหรับกลุ่มเสี่ยงสูง

เทศบาลเมืองเขลางค์นครมอบสิ่งของจำเป็นฯ

เทศบาลเมืองเขลางค์นครมอบสิ่งของจำเป็นสำหรับกิจกรรมป้องกันฯ

ฉีดพ่นฆ่าเชื้อบริเวณหอพัก 1 และหอพัก 2

ฉีดพ่นฆ่าเชื้อบริเวณหอพัก 1 และหอพัก 2

ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง RT-PCR 8 ราย “ผลเป็นลบทั้งหมด”

ฉีดพ่นฆ่าเชื้อบริเวณหอพัก 1 และหอพัก 2

ตรวจคัดกรองเชิงรุก อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตฯ

ตรวจคัดกรองเชิงรุก อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ตรวจรอบ 2 อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตฯ 77 คน ผลเป็นลบ

ตรวจรอบ 2 อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตฯ 77 คน ผลเป็นลบ
Image
ประกาศ ยื่นขอแก้ไข การยืนยันสิทธิ์การขอรับเงินเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรี
เรื่อง ยื่นขอแก้ไข การยืนยันสิทธิ์การขอรับเงินเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรี

เนื่องด้วยมีนิสิตจำนวนหนึ่งได้แจ้งเข้ามาที่ส่วนกลางว่า
“มีการคลิกยืนยันสิทธิ์การขอรับเงินเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรี ผิด
 
ดังนั้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ให้แก้ไขการยืนยันสิทธิ์การขอรับเงินเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีของนิสิต
 
ขอให้นิสิตที่ประสงค์จะแก้ไขการยืนยันสิทธิ์การขอรับเงินเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรี
 
กรอกแบบคำร้องทั่วไปของมหาวิทยาลัย
(Download แบบฟอร์มได้ตามเอกสารที่นี่ คลิก)
และนำส่งมาทาง Email : laddawan_rua@nation.ac.th
ภายในวันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564 เวลา 12.00 น.

มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรปริญญาโท

ยินดีต้อนรับ

มหาวิทยาลัยเนชั่น เดิมมีชื่อเรียกว่า “วิทยาลัยโยนก” ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 ดำเนินการโดยมูลนิธิโยนก วิทยาลัยโยนกได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยเป็น “มหาวิทยาลัยโยนก” เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2549 และต่อมาเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 กระทรวงศึกษาธิการโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการอุดมศึกษาอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็น “มหาวิทยาลัยเนชั่น” มหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท โดยเปิดสอนมาจนถึงปัจจุบันรวม 32 ปี (พ.ศ. 2531 – 2562) มีผู้สำเร็จการศึกษาแล้วมากกว่า 8,160 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 6,623 คนและระดับปริญญาโท 1,537 คน

รับชม

วีดีทัศน์

วารสารวิจัย

Image
Image

บริการห้องสมุด

Image
Image
Image

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official