fbpx

งานวิจัยและบริการวิชาการ

ระบบและกลไก

+ ระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมการวิจัยและการบริการวิชาการ
+ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
+ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมการพัฒนางานวิจัย
+ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมการพัฒนางานบริการวิชาการสังคม
+ หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการสังคม
+ หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการวิจัยและค่าใช้จ่าย
+ แบบฟอร์มโครงร่างการวิจัย
+ แบบประเมินข้อเสนอโครงร่างการวิจัย
+ แบบฟอร์มโครงการบริการวิชาการ
แบบประเมินข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ
+ งบประมาณสนับสนุนการวิจัย+บริการวิชาการ
+ แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในการนำเสนอผลการวิจัยฯ

 

          งานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเนชั่น เป็นหนึ่งในภารกิจหลักที่สำคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญ และได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาและนับวันภารกิจด้านนี้จะทวีความสำคัญเพิ่มขึ้น ควบคู่กับภารกิจด้านการจัดการศึกษา และภารกิจด้านการวิจัย ทั้งนี้ เนื่องจากการบริการวิชาการแก่สังคมเป็นการเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัยออกไปสู่สังคมด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญในรูปแบบต่างๆ ตามจุดเน้นของส่วนงานต่างๆของมหาวิทยาลัย ตามมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ และเกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการทั้งในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ในองค์กรของภาครัฐและเอกชน รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีศักยภาพในการดำรงชีวิตทางด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมที่ดีขึ้น

          ซึ่งได้จัดทำแผนพัฒนาด้านวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานตามภารกิจด้านการให้บริการวิชาการ  เพื่อใช้ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน อันจะเป็นการพัฒนาความรู้สู่ชุมชน และสังคม ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย รวมถึงหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

อบต.บ้านดง

Image

11 ธ.ค.2561 กิจกรรมอบรมการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

อ.วีระพันธ์ แก้วรัตน์ ร่วมทำกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รัชกาลที่ 9 มีผู้นำชุมชน และพนักงานข้าราชการเข้ารับการอบรมกว่า 50 คน
ณ ห้องประชุม อบต.บ้านดง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561

วิทยาลัยสงฆ์ฯ

Image

25 พ.ย.2561 กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรรม

อ.ศศิวิมล แรงสิงห์ และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทำกิจกรรมบริการวิชาการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรรม ที่วัดมิ่งเมืองมูล ลำปาง โดยน.ศ. 24 คน จับกลุ่ม ออกเก็บข้อมูลและบันทึกคลิ๊ปสัมภาษณ์ชุมชน จัดทำมัลติมีเดียส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 พ.ย.61 โดยมี พระมหาภาณุวัฒน์ ปฏิภาณเมธี ผศ. เจ้าอาวาส และรองผู้อำนวยการ วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ให้การสนับสนุนการดำเนินการ และประสานชุมชนรอบวัด
[6 clip]
จริยธรรมในมนุษย์
แบบฟอร์มการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
เอกสารประกอบการขอรับรองจริยธรรม (อาจารย์)

book

Image

ลิขสิทธิ์หนังสือ

ปีการศึกษา 2561 ผศ.ดร.กฤษฎา ตันเปาว์ ได้ลิขสิทธิ์หนังสือจากสำนักลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ประเภทงาน วรรณกรรม ลักษณะงาน หนังสือ ชื่อผลงาน พฤติกรรมองค์การ Organizational Behavior ตามคำข้อแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เลขที่ 375087 เมื่อวันที่ 23 พฤศษภาคม 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2562

ผลงานลง Proceeding ปีการศึกษา 2561 (ส.ค.61 - ก.ย.62)

#ชื่อผลงานชื่อหนังสือ/ตำรา/วารสาร/เอกสาร ที่ตีพิมพ์เมืองที่ตีพิมพ์ชื่อ-นามสกุล ผู้แต่งปีที่ตีพิมพ์หน้าที่ตีพิมพ์
+การศึกษาคุณภาพซอฟต์แวร์ของโปรแกรมอ่านฐานข้อมูลแบบพอร์ทเทเบิล เพื่อการเรียนรู้การใช้คำสั่งซีควลบนระบบฐานข้อมูลนอร์ธวิน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 ที่มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นกรุงเทพฯ เกศริน อินเพลา, ศศิวิมล แรงสิงห์, บุรินทร์ รุจจนพันธุ์, ลัดดาวรรณ เรือนทัศนีย์, ดวงเดือน พิมพ์ตระครอง256124 - 31
+ การสังเคราะห์สัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวจากการติดอิเล็กโทรดแบบ 5 อิเล็กโทรด โดยใช้ลีด V1 ด้วยวิธีการของเจเนติกอัลกอริธึมสําหรับซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 13กรุงเทพฯ มุทิตา สำเภาเงิน, เทวินทร์ ภาสมณี, วินัย วงษ์ไทย, วิเชพ ใจบุญและ พัฒณัฏฐ์ เทพอัตถาพร25612256 - 2265
+ โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับแจ้งเตือนเหตุการณ์ผิดปกติจากสิ่งแวดล้อมบนท้องถนนด้วยเสียงสำหรับรถยนต์ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทากรุงเทพฯ พิรุฬห์ แก้วฟ้งรังษี, วิเชพ ใจบุญ และ พัฒณัฏฐ์ เทพอัตถาพร2561596 - 606
+ ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาของผู้บริโภคในจังหวัดลำปาง รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 ที่มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นกรุงเทพฯ น.ส.นิตติญา ทาสุวรรณ์ ,ฑัตษภร ศรีสุข และศศิชา วงศ์ไชย 256179 - 87
+ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวแต๋น จังหวัดลำปาง รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 ที่มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นกรุงเทพฯ เบญจ อินดาวงศ์ , ฑัตษภร ศรีสุข และ ศศิชา วงศ์ไชย 256188 - 97
+ กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำผลไม้ของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงราย รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 ที่มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นกรุงเทพฯ น.ส.สุชาวลี ลีลานุกิจ, ฑัตษภร ศรีสุข และ อัศนีย์ ณ น่าน 2561280 - 286
+ องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์และเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดที่มีผลต่อแรงจูงใจในการซื้อผลิตภัณฑ์บรรเทาปวดเมื่อยประเภทสมุนไพรของคนวัยทำงานในจังหวัดลำปาง รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 ที่มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นกรุงเทพฯ น.ส.อัจฉรา วงศ์คช, ฑัตษภร ศรีสุข และศศิชา วงศ์ไชย 2561307 - 316
+ พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ไส้อั่วสมุนไพรของจังหวัดลำปาง รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 ที่มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นกรุงเทพฯ ศิริวัฒน์ เอกนิธิวรากรกุล, ฑัตษภร ศรีสุข และศศิวิมล แรงสิงห์2561244 - 251

ผลงานลง Journal ปีการศึกษา 2561 (ส.ค.61 - ก.ย.62)

#ชื่อผลงานชื่อหนังสือ/ตำรา/วารสาร/เอกสาร ที่ตีพิมพ์เมืองที่ตีพิมพ์ชื่อ-นามสกุล ผู้แต่งปีที่ตีพิมพ์หน้าที่ตีพิมพ์
+แนวทางการพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวและห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีน่านแบบบูรณาการ วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กค.-ธค.2561กรุงเทพฯ ฑัตษภร ศรีสุข, อดิศักดิ์ จำปาทอง และชรัสนันท์ ตาชม2561313 - 330
+รูปแบบของการโฆษณาแฝงและการรับรู้ของผู้ชมในคลับฟรายเดย์เดอะซีรีย์ 7 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ต.ค.2561–ม.ค.2562กรุงเทพฯ บดินทร์ เดชาบูรณานนท์ และคณะ2562-
+สื่อเพื่อเสริมพฤฒพลังของผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง วารสารปัญญาภิวัฒน์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 ก.ย.–ธ.ค.2562กรุงเทพฯ อดิศักดิ์ จำปาทอง, คนึงนิจ ติกะมาตย์, นิฤมล หิรัญวิจิตรภรณ์ และเกสร มณีวรรณ2562-
+การศึกษาคุณภาพซอฟต์แวร์ของโปรแกรมอ่านฐานข้อมูลแบบพอร์ทเทเบิล (The Study of Software Quality for Database Reading in Portable Mode) วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 พ.ค.- ส.ค. 2562กรุงเทพฯเกศริน อินเพลา และ บุรินทร์ รุจจนพันธุ์2562 -

รวมผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2561

 1. แนวทางการพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวและห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีน่านแบบบูรณาการ
 2. ส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ไส้อั่วสมุนไพรของจังหวัดลำปาง
 3. ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าของผู้บริโภคในจังหวัดลำปาง
 4. สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคกรณีศึกษาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวแต๋น จังหวัดลำปาง
 5. กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงราย
 6. องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์และเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดที่มีผลต่อแรงจูงใจในการซื้อผลิตภัณฑ์บรรเทาปวดเมื่อยประเภทสมุนไพรของคนวัยทำงานในจังหวัดลำปาง
 7. ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ในเขตเทศบาลตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
 8. การศึกษาความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพในการส่งออกของอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย
 9. โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่สาหรับแจ้งเตือนเหตุการณ์ผิดปกติจากสิ่งแวดล้อมบนท้องถนนด้วยเสียงสำหรับรถยนต์
 10. การสังเคราะห์สัญญาณคลื่นไฟฟ้า หัวใจจากการติดอิเล็กโทรดแบบ 5 อิเล็กโทรด โดยใช้ลีดV1 ด้วยวิธีการของเจเนติกอัลกอริธึมสำหรับซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีนสำหรับสมการถดถอย
 11. การศึกษาคุณภาพซอฟต์แวร์ของโปรแกรมอ่านฐานข้อมูลแบบพอร์ทเทเบิล (The Study of Software Quality for Database Reading in Portable Mode)
 12. การศึกษาคุณภาพซอฟต์แวร์ของโปรแกรมอ่านฐานข้อมูลแบบพอร์ทเทเบิล เพื่อการเรียนรู้การใช้คำสั่งซีควลบนระบบฐานข้อมูลนอร์ธวิน
 13. คุณสมบัติผู้จัดการคลังสินค้าที่พึงประสงค์ในภาคการเกษตร ยุค 4.0
 14. พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลบทวิจารณ์ร้านอาหารผ่านสื่อสังคมออนไลน์กับการตัดสินใจเลือกร้านอาหารสำหรับการรับประทานนอกบ้านของผู้บริโภคในจังหวัดลำปาง
 15. แนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมในองค์กรต่างประเทศ
 16. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ : กรณีศึกษาการนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้ในการบริหารราชการของจังหวัดลำปาง
 17. ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจจะลาออกจากงานของพนักงานโรงแรมระดับ 4 ดาวในจังหวัดลำปาง
 18. Kulchamorim, Thanasak and Danai Pttaphongse. (August, 2018). “A study of risk factors leading to road accidents: chachoengsao province, Thailand,” Catalyst 18: 68-76.
 19. ดนัย ปัตตพงศ์ และทนงศักดิ์ เหมือนเตย. (ก.ย.-ธ.ค. 2561). “นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายกับการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Secondary-school students and their knowledge of the Asian Economic community (AEC),” EAU Heritage Journal 8, 3: 190-204.

Please publish modules in offcanvas position.