อธิการบดี/คณบดี/ผู้อำนวยการ

Image

ผศ.ดร.กฤษฎา ตันเปาว์ / อธิการบดี

คุณวุฒิการศึกษา
  • Ph.D (Honors),Management, Adamson University,Philippines
  • M.B.A. Marketing, Oklahoma City University, USA
  • ปริญญาตรี บธบ. การตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณบดี

Image
Image
Image
Image
Image
Image

ผู้อำนวยการ

Image
Image