fbpx
About us

About Nation University

มหาวิทยาลัยเนชั่นเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของจังหวัดลำปางที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้แก่สังคมด้วยกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นิสิตเป็นนักคิด ใฝ่เรียนรู้ ทั้งในด้านวิชาการ การประยุกต์ใช้ และมีคุณธรรม จิตสำนึกต่อสาธารณะ โดยมีกิจกรรมเพื่อฝึกฝนให้นิสิตมีประสบการณ์จริงสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่การงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Mission & VIsion

 • วิสัยทัศน์
  มหาวิทยาลัยเนชั่นมุ่งสร้างเสริมการเรียนรู้ด้วยมืออาชีพ และสนับสนุนการใฝ่เรียนรู้ต่อเนื่อง
 • พันธกิจ
  1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพ
  2. ผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ รวมทั้งถ่ายโอนความรู้ และให้บริการเชิงวิชาการ วิชาชีพแก่สังคม
  3. สนับสนุนการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  4. บริหารจัดการองค์กรให้เข้มแข็ง และเติบโตอย่างมีคุณภาพ

 

มหาวิทยาลัยเนชั่น

วัตถุประสงค์
 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ด้านวิชาการ ความชำนาญในวิชาชีพ ใฝ่เรียนรู้และมีคุณธรรม
 • เพื่อสนับสนุนการผลิตงานวิชาการ งานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถถ่ายโอนความรู้ให้สังคม
 • เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สืบเนื่อง
 • บริหารจัดการองค์กรให้มีความเข้มแข็ง ในด้านบุคลากรและด้านปฏิบัติการ เพื่อรองรับการเติบโตอย่างมีคุณภาพ
ปรัชญา/ปณิธาน
อัตลักษณ์
เพลงประจำมหาวิทยาลัย