fbpx
การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.ค.62)
+ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2562 (มี.ค.62)
+ แบบฟอร์มขอตำแหน่งทางวิชาการ (62)
+ อัตราค่าตอบแทนการดำเนินการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (พ.ย.62)
+ รวมระเบียบ : สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร (รวมเอกสาร)
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับเผยแพร่ (ก.ค.62)
การกำหนดชื่อสาขาวิชาขอตำแหน่งทางวิชาการและเทียบเคียง (ก.ค.62)
+ ประกาศผลงานทางวิชาการประเภทหนังสือและกรณีศึกษา (ธ.ค.61)
+ แนวคิดหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (สไลด์ พ.ค.61)
+ หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (สไลด์ พ.ค.61)
+ ผลงานเกณฑ์ใหม่ (สไลด์ มี.ค.61)
+ การขอตำแหน่งทางวิชาการ (สไลด์ wtu)
+ คุณสมบัติเบื้องต้น (สรุป 2 หน้า)
+ คณะกรรมการคุ้มครองการทำงาน (มี.ค.62)

สำนักวิชาการ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน มีฐานะเป็นสำนักตามโครงสร้างบริหารของมหาวิทยาลัย มีหน่วยงานภายใน 6 ส่วนงาน ได้แก่ ส่วนงานการเรียนการสอนและการสอบ ส่วนงานทะเบียนและประมวลผล ส่วนงานหอสมุด ส่วนงานนโยบาย แผนงาน และประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนงานระบบและบริการสารสนเทศ ส่วนงานวิจัยและบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยก่อตั้งในชื่อคือ วิทยาลัยโยนก ได้เปิดดำเนินการเรียนการสอนตั้งแต่ปี 2531 เป็นต้นมา และเปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัยโยนกตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2549 และเปลี่ยนชื่อสถาบันเป็น มหาวิทยาลัยเนชั่น ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2554
เอกสารเผยแพร่
กฎหมายสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 

โทรศัพท์  054-265-170
โทรศัพท์  054-265-173 - 6
โทรศัพท์  054-820-098 - 9
มือถือ 063-092-1247
มือถือ 063-092-1256
โทรสาร 054-265-184 
Email : admission@nation.ac.th
Line ID : สมัครเรียน ม.เนชั่น