fbpx
คู่มือบริการสารสนเทศ

+ คู่มือการใช้งานระบบ WEMs สำหรับอาจารย์
+ คู่มือการจัดการเว็บไซต์ Nation เบื้องต้น
   + การเพิ่มอัลบั้มภาพลงในเมนู กิจกรรม ของเว็บไซต์ Nation
   + แก้ไข CONTACT US ของเว็บไซต์ Nation
   + แก้ไข COURSES, RESOURCES, SYSTEM SUPPORT ของเว็บไซต์ Nation
คู่มือการใช้งานระบบการจัดเก็บข้อมูลทางวินัยนักศึกษา
คู่มือการใช้งานอินทราเน็ต
คู่มือการบริหารจัดการเว็บไซต์คณะวิชาและหน่วยงาน
คู่มือการใช้งาน Blog
คู่มือการใช้งาน E-Learning
คู่มือการใช้งานระบบห้องสมุด หอสมุดกลาง สำหรับผู้ปฏิบัติงาน
คู่มือการใช้ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย Research Database
คู่มือการใช้งาน e-mail
คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย สำหรับจารย์
คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย สำหรับผู้บริหาร


กฎหมายสถาบันอุดมศึกษาเอกชน