fbpx
การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.ค.62)
+ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2562 (มี.ค.62)
+ แบบฟอร์มขอตำแหน่งทางวิชาการ (62)
+ อัตราค่าตอบแทนการดำเนินการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (พ.ย.62)
+ รวมระเบียบ : สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร (รวมเอกสาร)
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับเผยแพร่ (ก.ค.62)
การกำหนดชื่อสาขาวิชาขอตำแหน่งทางวิชาการและเทียบเคียง (ก.ค.62)
+ ประกาศผลงานทางวิชาการประเภทหนังสือและกรณีศึกษา (ธ.ค.61)
+ แนวคิดหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (สไลด์ พ.ค.61)
+ หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (สไลด์ พ.ค.61)
+ ผลงานเกณฑ์ใหม่ (สไลด์ มี.ค.61)
+ การขอตำแหน่งทางวิชาการ (สไลด์ wtu)
+ คุณสมบัติเบื้องต้น (สรุป 2 หน้า)
+ คณะกรรมการคุ้มครองการทำงาน (มี.ค.62)

สำนักวิชาการ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน มีฐานะเป็นสำนักตามโครงสร้างบริหารของมหาวิทยาลัย มีหน่วยงานภายใน 6 ส่วนงาน ได้แก่ ส่วนงานการเรียนการสอนและการสอบ ส่วนงานทะเบียนและประมวลผล ส่วนงานหอสมุด ส่วนงานนโยบาย แผนงาน และประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนงานระบบและบริการสารสนเทศ ส่วนงานวิจัยและบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยก่อตั้งในชื่อคือ วิทยาลัยโยนก ได้เปิดดำเนินการเรียนการสอนตั้งแต่ปี 2531 เป็นต้นมา และเปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัยโยนกตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2549 และเปลี่ยนชื่อสถาบันเป็น มหาวิทยาลัยเนชั่น ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2554
เอกสารเผยแพร่
กฎหมายสถาบันอุดมศึกษาเอกชน