fbpx

ส่วนงานวิจัยและบริการวิชาการ

ระบบและกลไก

+ ระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมการวิจัยและการบริการวิชาการ
+ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
+ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมการพัฒนางานวิจัย
+ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมการพัฒนางานบริการวิชาการสังคม
+ หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการสังคม
+ หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการวิจัยและค่าใช้จ่าย
+ แบบฟอร์มโครงร่างการวิจัย
+ แบบประเมินข้อเสนอโครงร่างการวิจัย
+ แบบฟอร์มโครงการบริการวิชาการ
แบบประเมินข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ
+ แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในการนำเสนอผลการวิจัยฯ
เกณฑ์ทุนสนับสนุนการดีพิมพ์ผลงาน ฯ
+ รายชื่อวารสารทั้งหมดในฐานต่าง ๆ ระดับนานาชาติ
+ หลักเกณฑ์พิจารณาวารสาร เผยแพร่ผลงานวิชาการ
+ ประกาศรายชื่อวารสาร ACI ที่เข้าฐาน SCOPUS
ผลประเมินคุณภาพวารสาร TCI 2558-2562 รอบที่ 3 
+ ผลประเมินคุณภาพวารสาร TCI 2563-2567 รอบที่ 4 หน้าเดียว
+ ผลประเมินคุณภาพวารสาร TCI 2563-2567 รอบที่ 4 แยกหน้า
+ แนวทางอ้างอิงกลุ่มวารสารศูนย์ TCI คาบเกี่ยวรอบ 3 และ 4
+ สมัครสมาชิกอ่านวารสารในระบบ tci-thaijo.org
+ ตัวอย่างบรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิง (wtu)
+ ระบบรับผลงานเสนอ - วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ***
+ ระบบอักขราวิสุทธิ์ ตรวจสอบการลอกเลียน โดย จุฬาฯ
คู่มือใช้งานระบบอักขราวิสุทธิ์
+ หลักเกณฑ์การมอบเกียรติบัตรที่มีผลงานวิจัยดีเด่นฯ
+ ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 


 

ประชุมวิชาการ
การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.ค.62)
+ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2562 (มี.ค.62)
+ แบบฟอร์มขอตำแหน่งทางวิชาการ (62)
+ อัตราค่าตอบแทนการดำเนินการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (พ.ย.62)
+ รวมระเบียบ : สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร (รวมเอกสาร)
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับเผยแพร่ (ก.ค.62)
การกำหนดชื่อสาขาวิชาขอตำแหน่งทางวิชาการและเทียบเคียง (ก.ค.62)
+ ประกาศผลงานทางวิชาการประเภทหนังสือและกรณีศึกษา (ธ.ค.61)
+ แนวคิดหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (สไลด์ พ.ค.61)
+ หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (สไลด์ พ.ค.61)
+ ผลงานเกณฑ์ใหม่ (สไลด์ มี.ค.61)
+ การขอตำแหน่งทางวิชาการ (สไลด์ wtu)
+ คุณสมบัติเบื้องต้น (สรุป 2 หน้า)
+ คณะกรรมการคุ้มครองการทำงาน (มี.ค.62)

          งานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเนชั่น เป็นหนึ่งในภารกิจหลักที่สำคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญ และได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาและนับวันภารกิจด้านนี้จะทวีความสำคัญเพิ่มขึ้น ควบคู่กับภารกิจด้านการจัดการศึกษา และภารกิจด้านการวิจัย ทั้งนี้ เนื่องจากการบริการวิชาการแก่สังคมเป็นการเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัยออกไปสู่สังคมด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญในรูปแบบต่างๆ ตามจุดเน้นของส่วนงานต่างๆของมหาวิทยาลัย ตามมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ และเกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการทั้งในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ในองค์กรของภาครัฐและเอกชน รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีศักยภาพในการดำรงชีวิตทางด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมที่ดีขึ้น

          ซึ่งได้จัดทำแผนพัฒนาด้านวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานตามภารกิจด้านการให้บริการวิชาการ  เพื่อใช้ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน อันจะเป็นการพัฒนาความรู้สู่ชุมชน และสังคม ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย รวมถึงหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

อบต.บ้านดง

Image

กิจกรรมอบรมการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

อ.วีระพันธ์ แก้วรัตน์ ร่วมทำกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รัชกาลที่ 9 มีผู้นำชุมชน และพนักงานข้าราชการเข้ารับการอบรมกว่า 50 คน
ณ ห้องประชุม อบต.บ้านดง จังหวัดลำปาง

วิทยาลัยสงฆ์ฯ

Image

กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรรม

อ.ศศิวิมล แรงสิงห์ และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทำกิจกรรมบริการวิชาการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรรม ที่วัดมิ่งเมืองมูล ลำปาง โดยน.ศ. 24 คน จับกลุ่ม ออกเก็บข้อมูลและบันทึกคลิ๊ปสัมภาษณ์ชุมชน จัดทำมัลติมีเดียส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมี พระมหาภาณุวัฒน์ ปฏิภาณเมธี ผศ. เจ้าอาวาส และรองผู้อำนวยการ วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ให้การสนับสนุนการดำเนินการ และประสานชุมชนรอบวัด
[6 clip]

book

Image

ลิขสิทธิ์หนังสือ

ปีการศึกษา 2561 ผศ.ดร.กฤษฎา ตันเปาว์ ได้ลิขสิทธิ์หนังสือจากสำนักลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ประเภทงาน วรรณกรรม ลักษณะงาน หนังสือ ชื่อผลงาน พฤติกรรมองค์การ Organizational Behavior ตามคำข้อแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เลขที่ 375087 เมื่อวันที่ 23 พฤศษภาคม 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2562

รวมผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2561

  คณะนิเทศศาสตร์
 1. ฑัตษภร ศรีสุข, อดิศักดิ์ จำปาทอง และชรัสนันท์ ตาชม. (2561). “แนวทางการพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวและห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีน่านแบบบูรณาการ,” วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 4(2): 313-330.
 2. รัตนาวดี ลำพาย. (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562). “ทัศนคติของประชาชนในกรุงเทพมหานครต่อการรับชมรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5(2): 58-74.
 3. สิทธิโชค โควาบุญพิทักษ์. (2562). ผลงานแสดงภาพถ่ายนานาชาติในหัวข้อ “CHANGE บนความเปลี่ยนแปลง” และ “White Society เพื่อสังคมที่ดีงาม” ณ หอศิลปะและวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร วันที่ 7 พฤษภาคม 2562.
 4. ธีร์ คันโททอง. “วัฒนธรรมประชานิยมจากการชมและเชียร์กีฬาฟุตบอล ไทยลีก,” สุทธิปริทัศน์ 32(104): 223-236.
  คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์
 1. ฑัตษภร ศรีสุข, อดิศักดิ์ จำปาทอง และชรัสนันท์ ตาชม. (2561). “แนวทางการพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวและห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีน่านแบบบูรณาการ” วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4(2), 313-330.
 2. ศิริวัฒน์ เอกนิธิวรากรกุล, ฑัตษภร ศรีสุข, และศศิวิมล แรงสิงห์. (2561). พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ไส้อั่วสมุนไพร ของจังหวัดลำปาง. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง “วิถีนวัตกรรมไทยด้วยการพัฒนางานวิจัย,” วันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, 244-251.
 3. นิตติญา ทาสุวรรณ, ฑัตษภร ศรีสุข, และศศิชา วงศ์ไชย. (2561). ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาของผู้บริโภคในจังหวัดลำปาง. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง “วิถีนวัตกรรมไทยด้วยการพัฒนางานวิจัย,” วันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, 79-87.
 4. เบญจ อินดาวงศ์, ฑัตษภร ศรีสุข, และศศิชา วงศ์ไชย. (2561). สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวแต๋น จังหวัดลำปาง. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง “วิถีนวัตกรรมไทยด้วยการพัฒนางานวิจัย,” วันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, 88-97.
 5. สุชาวลี ลีลานุกิจ, ฑัตษภร ศรีสุข, และอัศนีย์ ณ น่าน. (2561). กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำผลไม้ของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงราย. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง “วิถีนวัตกรรมไทยด้วยการพัฒนางานวิจัย,” วันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, 280-286.
 6. อัจฉรา วงศ์คช, ฑัตษภร ศรีสุข, และศศิชา วงศ์ไชย. (2561). องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์และเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดที่มีผลต่อแรงจูงใจในการซื้อผลิตภัณฑ์บรรเทาปวดเมื่อยประเภทสมุนไพรของคนวัยทำงานในจังหวัดลำปาง. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง “วิถีนวัตกรรมไทยด้วยการพัฒนางานวิจัย,” วันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, 307-316.
 7. ศรีเพชร สร้อยชื่อ, อาภาพร ยกโต, ปฎิญญา ธรรมเมือง และพัชรีภรณ์ หรพร้อม. (2561) ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ในเขตเทศบาลตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง, รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, เล่มที่ 1, 101-108.
 8. ชินพันธ์ โรจนไพบูลย์ และคนอื่นๆ. (2561). “การศึกษาความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพในการส่งออกของอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย,” รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, เล่มที่ 1, 142-149.
 9. มุทิตา สำเภาเงิน, เทวินทร์ ภาสมณี, วินัย วงษ์ไทย, วิเชพ ใจบุญ, พัฒณัฏฐ์ เทพอัตถาพร. (2561) ”โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่สาหรับแจ้งเตือนเหตุการณ์ผิดปกติจากสิ่งแวดล้อมบนท้องถนนด้วยเสียงสาหรับรถยนต์” ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “Graduate School Conference ๒๐๑๘”, วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ.
 10. พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังสี, วิเชพ ใจบุญ,พัฒณัฏฐ์ เทพอัตถาพร. (2561) “การสังเคราะห์สัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจจากการติดอิเล็ก โทรดแบบ 5 อิเล็กโทรด โดยใช้ลดี V1 ด้วยวิธีการของเจเนติกอัลกอริธึมสําหรับซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีนสําหรับสมการถดถอย” ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561, วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม.
 11. เกศริน อินเพลา และบุรินทร์ รุจจนพันธุ์. (2562) “การศึกษาคุณภาพซอฟต์แวร์ของโปรแกรมอ่านฐานข้อมูลแบบพอร์ทเทเบิล (The Study of Software Quality for Database Reading in Portable Mode)”วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2562, กรุงเทพมหานคร.
 12. เกศริน อินเพลา, ศศิวิมล แรงสิงห์, บุรินทร์ รุจจนพันธุ์, ลัดดาวรรณ เรือนทัศนีย์, และดวงเดือน พิมพ์ตระครอง. (2561). “การศึกษาคุณภาพซอฟต์แวร์ของโปรแกรมอ่านฐานข้อมูลแบบพอร์ทเทเบิล เพื่อการเรียนรู้การใช้คำสั่งซีควลบนระบบฐานข้อมูลนอร์ธวิน”. ใน การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง “วิถีนวัตกรรมไทยด้วยการพัฒนางานวิจัย,” วันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, 24 - 31.
 13. ณัฐพงษ์ แต้มแก้ว, ธนบูลย์ พรหมพรต, ธัญญธร รักวงศ์, ไกรวิชญ เจริญวานิช, ศิวพร ว็อยจ์ เชฮอฟสกี้. “คุณสมบัติผู้จัดการคลังสินค้าที่พึงประสงค์ในภาคการเกษตร ยุค 4.0” ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง “วิถีนวัตกรรมไทยด้วยการพัฒนางานวิจัย,” วันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, 281-293.
 14. เมธัส ชูเวส และคณะ. (2561). พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลบทวิจารณ์ร้านอาหารผ่านสื่อสังคมออนไลน์กับการตัดสินใจเลือกร้านอาหารสำหรับการรับประทานนอกบ้านของผู้บริโภคในจังหวัดลำปาง. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, เล่มที่ 1, 210-229.
 15. อัศนีย์ ณ น่าน ศศิชา วงศ์ไชย และ ตะวันฉาย คงรชต. (2561) เรื่อง“แนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมองค์กรในต่างประเทศ” การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง “วิถีนวัตกรรมไทยด้วยการพัฒนางานวิจัย,” วันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, 244-251.
 16. ศรีเพชร สร้อยชื่อ, ปฎิญญา ธรรมเมือง. (2561). “การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ : กรณีศึกษาการนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้ในการบริหารราชการของจังหวัดลำปาง,” การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง “วิถีนวัตกรรมไทยด้วยการพัฒนางานวิจัย,” วันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, 245-252.
 17. วีระพันธ์ แก้วรัตน์ และคนอื่นๆ. (2561). “ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจจะลาออกจากงานของพนักงานโรงแรมระดับ 4 ดาวในจังหวัดลำปาง,” รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น. วัชรพล จังหวัดปทุมธานี ,253-260.
 18. Kulchamorim, Thanasak and Danai Pttaphongse. (August, 2018). “A study of risk factors leading to road accidents: chachoengsao province,Thailand,” Catalyst 18, 68-76.
 19. ดนัย ปัตตพงศ์ และทนงศักดิ์ เหมือนเตย. (ก.ย.-ธ.ค. 2561). “นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายกับการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Secondary-school students and their knowledge of the Asian Economic community (AEC),” EAU Heritage Journal 8(3), 190-204.
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 1. ศิริพร เสริตานนท์. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจิตลักษณะเดิมและปัจจัยตามสถานการณ์กับพฤติกรรมเสพติดอินเทอร์เน็ตของผู้เรียนในสถาบันอุดมศึกษา. การประชุม วิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 “วิถีนวัตกรรมไทยด้วยการพัฒนางานวิจัย” ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดปทุมธานี, 360-367.
 2. ศิริพร เสริตานนท์.(2561). การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัดจิตลักษณะตามสถานการณ์กับจิตลักษณะเดิมในวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 “วิถีนวัตกรรมไทยด้วยการพัฒนางาน วิจัย” ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดปทุมธานี, 368-376.
 3. ศิริพร เสริตานนท์.(2561). โมเดลสมการพยากรณ์พฤติกรรมเสพติดอินเทอร์เน็ตของผู้เรียนในสถาบันอุดมศึกษา. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 “วิถีนวัตกรรมไทยด้วยการพัฒนางาน วิจัย” ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดปทุมธานี, 399-407.
 4. พนิดา สินสุวรรณ.(2561). การเปลี่ยนแปลงกับภาวะผู้นำเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 “วิถีนวัตกรรมไทยด้วยการพัฒนางาน วิจัย” วันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดปทุมธานี, 385-391.
 5. กาญจนา ภาสุรพันธ์.(2561). การจัดการความรู้ของพฤติพลังท้องถิ่นโรงเรียนผู้สูงอายุบุญฮอม. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 “วิถีนวัตกรรมไทยด้วยการพัฒนางาน วิจัย” ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดปทุมธานี,377-384.
 6. กาญจนา ภาสุรพันธ์.(2562). ทีส โมเดล การบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 “วิถีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานวิจัยสู่เศรษฐกิจชุมชนไทยให้ยั่งยืน” มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จ.ปทุมธานี, 414-417.
 7. พิสิษฐ์ ยอดวันดี.(2561). ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 “วิถีนวัตกรรมไทยด้วยการพัฒนางาน วิจัย” ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดปทุมธานี, 352-359.
 8. จุรีย์ สร้อยเพชร.(2562) การบริหารสถานศึกษาสู่การศึกษาไทยในยุค Thailand 4.0. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 “วิถีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานวิจัยสู่เศรษฐกิจชุมชนไทยให้ยั่งยืน” เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จ.ปทุมธานี, 418-425.
 9. ธวัชชัย แสนชมภู.(2562). แนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของนิสิต ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา : บ้านทุ่งผึ้ง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 “วิถีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานวิจัยสู่เศรษฐกิจชุมชนไทยให้ยั่งยืน” เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จ.ปทุมธานี, 434-442.
 10. ธวัชชัย แสนชมภู. (2562). หลักเศรษฐกิจพอเพียงทางรอดอุดมศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 “วิถีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานวิจัยสู่เศรษฐกิจชุมชนไทยให้ยั่งยืน” เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จ.ปทุมธานี, 443-456.
 11. เมธัส ชูเวช.(2562). พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลบทวิจารณ์ร้านอาหารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ กับการตัดสินใจเลือกร้านอาหารสำหรับการรับประทานนอกบ้านของผู้บริโภคในจังหวัดลำปาง. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 “วิถีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานวิจัยสู่เศรษฐกิจชุมชนไทยให้ยั่งยืน” เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จ.ปทุมธานี, 210-229.
 12. เมธัส ชูเวช.(2562). ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพต่อความรู้ด้านสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส. ของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนย่าเป้า ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 “วิถีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานวิจัยสู่เศรษฐกิจชุมชนไทยให้ยั่งยืน” เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จ.ปทุมธานี, 10-22.
 13. พิมพ์ชนก มุงเมือง.(2562). สมุนไพรไทยกับฤทธิ์การปกป้องการเสื่อมสลายของกระดูกอ่อนผิวข้อ. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 “วิถีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานวิจัยสู่เศรษฐกิจชุมชนไทยให้ยั่งยืน” เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จ.ปทุมธานี, 366-376.
 14. พิมพ์ชนก มุงเมือง.(2561). กายวิภาคของระบบประสาทและหลอดเลือดของทอราโคดอร์ซอลอาร์เตอรี เพอร์ฟอเรเตอร์แฟล็บ. วารสารสืบเนื่อง การประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 “บูรณาการงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม” พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จ.ปทุมธานี, 1266-1271.
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
 1. เมธัส ชูเวส และคณะ. (2561). “ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพต่อความรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส. ของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนย่าเป้า ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง,” รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น. วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, เล่มที่ 1 ,10-22.
 2. เมธัส ชูเวส และคณะ. (2561). พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลบทวิจารณ์ร้านอาหารผ่านสื่อสังคมออนไลน์กับการตัดสินใจเลือกร้านอาหารสำหรับการรับประทานนอกบ้านของผู้บริโภคในจังหวัดลำปาง. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, เล่มที่ 1 ,210-229.
 3. วโรดม เสมอเชื้อ, พิกุล นันทชัยพันธ์ และสุดารัตน์ สิทธิสมบัติ. (2562). “การตายดีตามการรับรู้ของผู้รอดชีวิตจากมะเร็ง,” พยาบาลสาร 46(1) , 49-61.
 4. สุมิตรา วิชา, ธนกฤษ หมื่นก้อนแก้ว และคณะ. (2561). “การศึกษารูปแบบเครือข่ายบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านและกลุ่มติดเตียง ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฮ่องห้า อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปางม” วารสาร มฉก. วิชาการ 44(4), 70-85.
 5. สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ และคนอื่นๆ. (2562). “กลุ่มอาการและผลของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบก้าวหน้าในผู้ป่วยมะเร็งตับชาวไทยที่ได้รับยาเคมีบำบัดผ่านทางหลอดเลือดแดง,”. ศรีนครินทร์เวชสาร. 34(3), 249-255.

Please publish modules in offcanvas position.