fbpx

01

นำความรู้..สู่ชุมชน

โดยคณาจารย์และนิสิต ได้นำองค์ความรู้จากการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยมาบูรณาการร่วมกันกับการบริการวิชาการแก่สังคม ผ่านกิจกรรม Workshop เรื่อง เทคนิคการเล่าเรื่องผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อฝึกฝนทักษะในการถ่ายภาพ การเขียนคำบรรยาย การตัดต่อคลิปวิดิโอ และการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ให้แก่ผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการวิจัย เรื่อง แนวทางการใช้สื่อออนไลน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดลำปาง @ม.เนชั่น ดอยพระบาท

Image

02

บรรยากาศการเรียนการสอน..เรียนจริง ปฏิบัติจริง

ชมผลงานการจัดแสงของนิสิต คณะนิเทศศาสตร์ ปี 4 ม.เนชั่น ได้นิสิตเป็นแบบเอง แต่งหน้า ทำผม เสื้อผ้า ออกแบบท่าโพสต์ ฝีมือนิสิตที่เรียนคลาสนี้ทั้งหมด นิเทศศาสตร์ ม.เนชั่น มีหลายสิ่งที่ซ่อนอยู่ในคณะนี้ ใช้กล้อง Panasonic GH5S (ถ่าย V-log) ปรับแต่งสีใน Davinci 15 ทำตัวหนังสือใน Fusion ของ Davinci 15 ส่งไฟล์มาตัดต่อใน PremierPro อีกครั้งหนึ่ง
 
สอนและกำกับโดย อ.สิทธิโชค โควาบุญพิทักษ์
ชมผลงานได้ที่นี่ https://youtu.be/T5ECUGhg-_k

03

มั่นใจคุณภาพการจัดการศึกษา มั่นใจในคณะนิเทศศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์ มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ. มีคุณภาพอยู่ในระดับ “ดี” คะแนน 4.05 จากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2562
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการ
•ผศ.เบญจวรรณ เลาลลิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
•ดร.อัศนีย์ ณ น่าน ผอ.สำนักวิชาการ ม.เนชั่น
•อ.ศศิวิมล แรงสิงห์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ ม.เนชั่น
sar2563_3.jpg