รับสมัคร นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 !!

Apply Now

News Update!!

ปีการศึกษา 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดรับสมัครรับตรง พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ 2562) จำนวน 80 คน

รายละเอียด

กำหนดการ

รับสมัครผ่านระบบทางไปรษณีย์

25 เม.ย. -20 พ.ค 62

รับสมัครด้วยตนเอง(วันและเวลาราชการ)

25 เม.ย. -20 พ.ค 62

รับสมัตรผ่านเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย www.nation.ac.th

25 เม.ย. -20 พ.ค 62

ชำระเงินค่าสมัครผ่านระบบ Mobile banking โดยระบุใบแจ้งชำระเงิน

25 เม.ย. -20 พ.ค 62

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์ตรวจร่างกาย

21 พ.ค. 62

วันสอบสัมภาษณ์ ห้องประชุม ดร.เทียม  โชควัฒนา

23 พ.ค. 62 (09.00-17.00น.)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์

24 พ.ค. 62

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

27 พ.ค. 62

รายงานตัวและชำระเงิน

29-31 พ.ค. 62 (9-17.00 น.)

วันเปิดภาคเรียน

13 ส.ค. 2562

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

3.1 ไม่มีโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

3.2 เป็นคนไทยหรือต่างชาติที่เข้าใจภาษาไทยได้ดี

 

การคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์และแฟ้มสะสมผลงานของนักเรียน

 

ค่าสมัครสอบสัมภาษณ์ 300 บาท

 

หมายเหตุ:  1. ผู้สมัครจะต้องผ่านการตรวจร่างกายที่ได้รับการรับรองจากแพทย์ตามรายละเอียด
                    ที่ได้แนบพร้อมกับใบสมัคร
                2. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม