s__12279890.jpg

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ที่มาและความสำคัญของหลักสูตร

สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร

  • สถานการณ์และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
        ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนการเปิดเสรีทางการค้า การเชื่อมต่อการค้าการลงทุนและข้อมูลข่าวสารทั่วโลก ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากร แรงงานอุตสาหกรรมมีการนำเข้าแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศเกิดความหลากหลายของเชื้อชาติ ภาษา ประเพณี และวัฒนธรรมรวมทั้งพฤติกรรมการดำรงชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป มีการแข่งขันสูง รายได้ไม่เพียงพอ เร่งรีบในการทำงานหาเลี้ยงชีพ เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพอนามัยที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด อุบัติเหตุ โรคมะเร็ง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคเครียด โรคติดต่อใหม่ที่เกิดขึ้น รวมทั้งโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ทำให้การดูแลรักษาพยาบาลมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น จำเป็นต้องมีการจัดการศึกษาพยาบาลให้เพียงพอต่อความต้องการของระบบบริการสุขภาพของประเทศ
 
  • สถานการณ์และการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม

         ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงภาระจากการพึ่งพิงของประชากรผู้สูงอายุได้ในระยะเวลา 20 ปี ข้างหน้าซึ่งคาดว่าในปีพ.ศ.2583 จะมีประชากรวัยทำงาน 1.7 คนต้องรับภาระดูแลผู้สูงอายุ 1 คนและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจากสังคมชนบทมาสู่สังคมเมือง จากครอบครัวขยายมาสู่ครอบครัวเดี่ยวต้องทอดทิ้งเด็กและ/หรือผู้สูงอายุอยู่กันเองโดยลำพัง เกิดปัญหาสังคมและผลกระทบต่าง ๆ ตามมามากขึ้น เช่น ปัญหาการใช้ยาเสพติด การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย รูปแบบของการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคอาหารเปลี่ยนแปลงไปและขาดการออกกำลังกาย ปัจจัยเหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหาทางสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจของประชากรรวมทั้งยังมีปัญหาการค้ามนุษย์และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานที่จำเป็นซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่อง ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกกลุ่มวัยประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุขระยะ 20 ปี ตามนโยบายรัฐบาลที่จะนำประเทศไทยก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 เพื่อรองรับอนาคตที่มีความเป็นสังคมเมือง สังคมผู้สูงอายุการเชื่อมต่อทางการค้าและการลงทุน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงระบบสุขภาพ โดยตั้งเป้าหมายให้ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” ดังนั้นการตอบสนองต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและนโยบายดังกล่าวจำเป็นต้องมีกำลังคนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนในแต่ละพื้นที่อย่างเพียงพอโดยเฉพาะพยาบาลวิชาชีพที่เป็นกำลังคนหลักในการให้บริการสุขภาพ

 ผลกระทบจากสถานการณ์และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย

  • การพัฒนาหลักสูตร
         ผลกระทบจากปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาหลักสูตรจะเน้นการสร้างบัณฑิตให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการปฏิบัติการพยาบาลบนพื้นฐานของความเอื้ออาทรกับบุคคลทุกช่วงวัยเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะในกลุ่มวัยผู้สูงอายุเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศ กลุ่มวัยรุ่นเพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยง กลุ่มวัยทำงานเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพอนามัยอันเนื่องมาจากวิถีการดำเนินชีวิต โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบอิงผลลัพธ์ (Outcome based learning) และการเรียนรู้ในสถานการณ์จริงทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจความหลากหลายทางเชื้อชาติ ภาษา ประเพณีและวัฒนธรรม สามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรมและมีอัตลักษณ์ของบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย เนชั่น คือ สื่อสารดี ทักษะวิชาชีพเด่น เน้นเอื้ออาทร เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของประเทศในระบบเศรษฐกิจและสังคมที่จะเข้าสู่การเป็นประเทศไทย 4.0
 
  • ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
        บูรณาการปรัชญา อัตลักษณ์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงค์ตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพ และความต้องการการให้บริการแก่ประชาชน ชุมชน และสังคม โดยบูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้กระบวนการวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างเป็นระบบและจัดกิจกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชนร่วมกับอาจารย์โดยคำนึงถึงปัญหาของระบบสุขภาพของท้องถิ่นและของประเทศ
 

การประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา
  • เป็นพยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ (ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ)
  • เป็นพยาบาลวิชาชีพประจำสถานศึกษา และสถานประกอบการต่าง ๆ
  • ประกอบอาชีพอิสระด้านการบริการสุขภาพที่ไม่ขัดกับพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  

 

ชื่อเต็มภาษาไทย :   หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ ภาษาไทย  :   พย.บ.
ชื่อเต็ม ภาษาอังกฤษ   

Bachelor of Nursing Science Program

ชื่อย่อ ภาษาอังกฤษ :   B.N.S.
   
โครงสร้างหลักสูตร ตลอดหลักสูตร  136  หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30 หน่วยกิต  
-  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์                                   9   หน่วยกิต
-  กลุ่มวิชาภาษา                                              15  หน่วยกิต
-  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์                6  หน่วยกิต
-                             
หมวดวิชาเฉพาะ    100  หน่วยกิต  
-  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                           22  หน่วยกิต
-  กลุ่มวิชาชีพ                       78  หน่วยกิต
หมวดวิชาเลลือกเสรี                                                  6  หน่วยกิต
-    
-                                                     


คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติและการคัดเลือกนิสิต

  • คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

         (1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองวิทยฐานะ

         (2)  เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วย หรือไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่มีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

         (3) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี

         (4) สำหรับผู้สมัครต่างชาติ ต้องสอบผ่านการทดสอบภาษาไทยตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

         (5) มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยเนชั่นกำหนด

  • การคัดเลือกนิสิต

        การคัดเลือกผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษาให้ยึดถือหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

        (1) ผ่านการคัดเลือกตามประกาศของมหาวิทยาลัยเนชั่น โดยพิจารณาจากเกณฑ์ ผลการสอบคะแนนวัดความรู้หรือผลการสอบอื่นๆ การสอบข้อเขียน  สัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย ทดสอบบุคลิกภาพและสุขภาพจิต

        (2) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

        (3) การคัดเลือกนิสิตให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเนชั่น

        (4) หรือพิจารณาจากเกณฑ์คัดเลือกอื่นที่มหาวิทยาลัยอาจกำหนดในแต่ละปีการศึกษา