คณบดี/คณาจารย์

Image

รศ.ทพญ.ดร.พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์/ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์

คุณวุฒิการศึกษา

คณาจารย์ประจำคณะ

เจ้าหน้าที่