คณบดี/อาจารย์ประจำ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.กฤษฎา ตันเปาว์

ผศ.ดร.กฤษฎา ตันเปาว์/ คณบดี

คุณวุฒิการศึกษา
- Ph.D (Honors),Management,Adamson University, Philippines
- M.B.A. Marketing, Oklahoma City University, USA
- ปริญญาตรี บธบ. การตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ผศ.ดร.ศิริพร เสริตานนท์

อาจารย์ประจำ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
การศีกษา
ปร.ด.(การบริหารการศึกษาและภาวะผุ้นำ) 
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ศศ.ม.(การสอนภาษาฝรั่งเศส)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คบ.(การสอนภาษาต่างประเทศ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อีเมลล์: siriporn_sar@nation.ac.th 

ดร.กาญจนา ภาสุรพันธ์

อาจารย์ประจำ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
การศีกษา
คอ.ด.(การบริหารอาชีวศึกษา)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
ศศ.บ.(การบัญชี)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อีเมลล์: kanchana_pas@nation.ac.th 

อาจารย์นภาพร วรรณศรี

อาจารย์ประจำ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
การศีกษา
ค.ม.(หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ศศ.บ.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ 
อีเมลล์: napaporn_wan@nation.ac.th 

อาจารย์ชัญญานุช แซ่ตั้ง

อาจารย์ประจำ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
การศีกษา
ค.อ.ม.(เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คอ.บ.(ศิลปอุตสาหกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อีเมลล์: chanyanuch_sae@nation.ac.th 

อาจารย์ธวัชชัย แสนชมภู

อาจารย์ประจำ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
การศึกษา

อีเมลล์: tawatchai_san@nation.ac.th 

อาจารย์เมธัส ชูเวช

อาจารย์ประจำ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
การศึกษา
วท.ม.(ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพแขนงชีวเคมีฯ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อีเมลล์: methus_chu@nation.ac.th 

อาจารย์กวินทร์ ศุภวิทยโยธิน

อาจารย์ประจำ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
การศึกษา
วศ.ม.(วิศวกรรมพลังงาน)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.บ.(เคมีอุตสาหกรรม)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อีเมลล์: kawin_sup@nation.ac.th

อาจารย์ธนกฤต หมื่นก้อนแก้ว

อาจารย์ประจำ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
การศึกษา
วท.ม.(โภชนาศาสตรศึกษา)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.บ.(วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอาหาร)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อีเมลล์: chutchai_mua@nation.ac.th