fbpx
Image
Image

ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเนชั่นที่ มนช.035/2561 เรื่องแต่งตั้งคณบดี , หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งขณะนั้นมีหน่วยงานในสังกัดสองหน่วยงานคือ 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและพื้นฐานวิทยาศาสตร์และ 2. ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต โดยมีภารกิจหลักคือการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาทั่วไปและพื้นฐานวิทยาศาสตร์ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบริหารจัดการการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัยเนชั่น  เดือนพฤศจิกายน 2561 มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยสภามหาวิทยาลัยมีมติให้นำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เข้ามาสังกัดอยู่ในมาสังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเนชั่นที่ มนช. 066/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณบดี หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงาน ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 โดยยกเลิกคำสั่งเดิม และเริ่มดำเนินการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

    ปัจจุบัน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดำเนินการจัดการศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี และดำเนินการหลักสูตรปริญญาโท  คือ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์

   ปรัชญา

          “พัฒนาความคิด ให้เกิดคุณธรรม นำคุณประโยชน์แก่สังคม”

  ปณิธาน

          คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์บัณฑิตที่มีทักษะที่จำเป็นในช่วงทศวรรษหน้า เพื่อการเป็นประชากรโลก (Global Citizen) ที่มีคุณภาพด้วยการเรียนการสอนที่เน้นผล (Outcome-based learning) เป็นสำคัญ ให้การอบรมและฝึกฝนที่เน้นวิธี "เรียนกับมืออาชีพ"  

   วิสัยทัศน์

          มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการและประสบการณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและชาติบ้านเมือง

 พันธกิจ

 1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพ
 2. ผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ รวมทั้งถ่ายโอนความรู้ และให้บริการเชิงวิชาการวิชาชีพแก่สังคม
 3. สนับสนุนการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 4. บริหารจัดการองค์กรให้เข้มแข็ง และเติบโตอย่างมีคุณภาพ

 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ด้านวิชาการ ชำนาญการในวิชาชีพ ใฝ่เรียนรู้และมีคุณธรรม
 2. เพื่อสนับสนุนการผลิตงานวิชาการ งานวิจัย งานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ พัฒนาท้องถิ่น
 3. เพื่อการบริการวิชาการ เสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพชีวิตของชุมชน ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการและการเรียนรู้ร่วมกัน
 4. เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอด การอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงคู่สังคมไทย
 5. เพื่อพัฒนาและบริหารจัดการองค์กรให้มีความเข้มแข็ง คู่สังคมไทย และรองรับการเติบโตอย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล

เอกลักษณ์ อัตลักษณ์

   เอกลักษณ์

          "จัดการศึกษาอย่างมืออาชีพ สร้างคนยุคใหม่รับใช้สังคม"

   อัตลักษณ์

 1. ทักษะวิชาชีพ (Professional Skills)
 2. ทักษะชีวิต (Life Skills)
 3. ทักษะสร้างสรรค์ (Creative Skills)

 

 

ปรัชญา

“พัฒนาความคิด ให้เกิดคุณธรรม นำคุณประโยชน์แก่สังคม”


วิสัยทัศน์

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการและประสบการณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและชาติบ้านเมือง

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพ
2. ผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ รวมทั้งถ่ายโอนความรู้ และให้บริการเชิงวิชาการ วิชาชีพแก่สังคม
3. สนับสนุนการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. บริหารจัดการองค์กรให้เข้มแข็ง และเติบโตอย่างมีคุณภาพ
สัญญลักษณ์คณะ