fbpx

ดร.พิสิษฐ์ ยอดวันดี

Image
พิสิษฐ์  ยอดวันดี,ศศิวิมล  สารกาศ.(2560). การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต2. วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต ปีที่17 ฉบับที่3 หน้า 573-582.
พิสิษฐ์  ยอดวันดี.(2561).ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต2. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 "วิถีนวัตกรรมไทยด้วยการพัฒนางานวิจัย" มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น หน้า352-359.

รศ.พนิดา สินสุวรรณ

Image
พนิดา  สินสุวรรณ,ปรัชญาภรณ์  ใจปินตา.(2560). การบริหารหลักสูตรสถานศึกาาเพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการของเด็กปฐมวัยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต2.วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 หน้า587-596.
พนิดา  สินสุวรรณ.(2561).การเปลี่ยนแปลงกับภาวะผู้นำเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 "วิถึนวัตกรรมไทยด้วยการพัฒนงานงานวิจัย" มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น หน้า 385-391.

อาจารย์ธวัชชัย แสนชมภู

Image
ธวัชชัย  แสนชมภู.(2562). แนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของนิสิต ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา : บ้านทุ่งผึ้ง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 “วิถีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานวิจัยสู่เศรษฐกิจชุมชนไทยให้ยั่งยืน” มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปทุมธานี หน้า 434-442.
ธวัชชัย  แสนชมภู.(2562). หลักเศรษฐกิจพอเพียงทางรอดอุดมศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 “วิถีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานวิจัยสู่เศรษฐกิจชุมชนไทยให้ยั่งยืน” มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น หน้า 443-456.


อาจารย์ พิมพ์ชนก มุงเมือง

Image
พิมพ์ชนก  มุงเมือง.(2562). สมุนไพรไทยกับฤทธิ์การปกป้องการเสื่อมสลายของกระดูกอ่อนผิวข้อ. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 “วิถีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานวิจัยสู่เศรษฐกิจชุมชนไทยให้ยั่งยืน” มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น หน้า 366-376.
พิมพ์ชนก  มุงเมือง.(2562). กายวิภาคของระบบประสาทและหลอดเลือดของทอราโคดอร์ซอลอาร์เตอรี เพอร์ฟอเรเตอร์แฟล็บ. วารสารสืบเนื่อง การประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 “บูรณาการงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม” มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปทุมธานี หน้า 1266-1271.                                                                                                                                                                   

อาจารย์กวินทร์ ศุภวิทยโยธิน

Image

อาจารย์ชัญญานุช แซ่ตั้ง

Image

อาจารย์นภาพร วรรณศรี

Image

อาจารย์ชณาลักษณ์ ราชนารินทร์

Image