คณบดี/คณาจารย์

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ/ คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์

การศึกษา 
 • Ph.D.สาธารณสุขศาสตรดุษฏีบัณฑิต (การพัฒนาระบบสุขภาพ)วิทยาลัยการสาธารณสุข จุฬาลงณ์กรณ์มหาวิทยาลัย (หลักสูตรนานาชาติ)
 • ปริญญาโท วท.ม.การพัฒนาสุขภาพ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี วท.บ.การพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  โทรศัพท์ภายใน 0-5426 -5170-6 # 148
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 086-421-0141
  อีเมลล์ nssgi001@gmail.com

ผศ.ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์

การศึกษา 
 • Doctor of Philosophy (Physical Therapy) New York University, USA
 • Master of Arts (Physical Therapy) New York University, USA
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล

  โทรศัพท์ภายใน 0-5426 -5170 # 148 

อาจารย์ดิลกา ไตรไพบูลย์

การศึกษา 
 • Master (Primary Health Care) School of Nursing, Faculty of Health and Humanities, University of Western Sydney, Australia
 • Master (Primary Health Care) Christchurch School of Medicine, University of Otego, New Zealand.
 • ปริญญาโท วท.ม. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 • ปริญญาตรี วท.บ. การพยาบาลสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  โทรศัพท์ภายใน 0-5426 -5170-6 #148
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-6182-6863

  อีเมลล์ dinlaga333@gmail.com
   

อาจารย์ธนถฤษ หมื่นก้อนแก้ว

การศึกษา 
 • ปริญญาโท วท.ม.โภชศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ปริญญาตรี วท.บ.วิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

  โทรศัพท์ภายใน 0-5426 -5170-6 # 148
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-6921-2254

  อีเมลล์ chutchai_mua@nation.ac.th

อาจารย์เมธัส ชูเวช

การศึกษา 
 • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต(ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  โทรศัพท์ภายใน 0-5426 -5170-6 # 148
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-6670-0655

  อีเมลล์ methus_chu@nation.ac.th

อาจารย์กวินทร์ ศุภวิทยโยธิน

การศึกษา 
 • ปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ปริญญาตรี วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  โทรศัพท์ภายใน 0-5426 -5170-6 # 148
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 09-0319-0828

  อีเมลล์ kawin_sup@nation.ac.th

อาจารย์นิภรดา ยาวิราช

การศึกษา 
 • ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (การส่งเสริมสุขภาพเด็ก) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

  โทรศัพท์ภายใน 0-5426 -5170-6 # 148
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-8259-7616

  อีเมลล์ nipharada_yaw@nation.ac.th