fbpx
Image

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14
เรื่อง “วิถีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานวิจัยสู่เศรษฐกิจชุมชนไทยให้ยั่งยืน”
ระหว่าง 27 - 28 เมษายน 2562
ผู้นำเสนอผลงานได้แก่ 
 อ.เมธัส ชูเวช
 น.ส. นวนันท์ จันละ(พี่มล)
 น.ส. ปรียาภรณ์ โพธิพฤกษ์ (พี่แอปเปิ้ล)
 น.ส.จิตสุภา ซอดุ (พี่โม)
 น.ส. สุภาพร วัฒนะวิทยานุกูล (พี่มิว)
Image

ประชุมวิชาการนานาชาติ

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 นักศึกษาว่าที่บัณฑิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ และนำเสนอผลงาน The 3rd Health Research & Innovation Student Forum:Today'Student Tomorrow's Health Professionals ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา (8-10 ก.ค.61)