fbpx

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ณ ลานสมเด็จพระเทพฯ  คณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย อาจารย์ภัทรนัย ไชยพรม และ ดร.มนัสวี พานิชนอก ได้เข้าร่วมกิจกรรม "ฮับขวัญน้องหล้า หมู่เฮาชาว NTU 63" เป็นการฮับขวัญนิสิตชั้นปีที่ 1 เพื่อให้เป็นศิริมงคลตามความเชื่อของชาวล้านนา