fbpx

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 08.00-12.00 น. ณ หเ้อง Audi อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ทางสโมสรนินิตมหาวิทยาลัยเนชั่น ได้จัดกิจกรรมโครงการน้อมจิตวันทาบูชาครู ประจำปีการศึกษา 2563 ในการนี้คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ดร.จิติมา กตัญญู คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีตัวแทนนิสิตสาธารณสุขศาสตร์ แต่ละชั้นปั เข้าร่วมถือพานในพิธีไหว้ครูในครั้งนี้

 

ภาพ/ข่าว: อ.ภัทรนัย ไชยพรม