fbpx

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นำโดย ดร.จิติมา กตัญญู คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ภัทรนัย ไชยพรม หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้ประสานแหล่งฝึกปฏิบัติงานจิตอาสาและบูรณาการรายวิชากับการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ ในพื้นที่ จังหวัดลำพูน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง และ รพ.สต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้างซึ่งนิสิตสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปที่ 2 ได้ฝึกปฏิบัติในช่วระหว่างวันที่ 1 มิ.ย.-23 ก.ค. 2564 นี้