fbpx

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุม อบต.หัวเสือ อาจารย์ภัทรนัย ไชยพรม หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนบูรณาการการดำเนินงาน ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เพื่อร่วมกับทีมมหาวิทยาลัยราชฎัชลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสภาองค์กรชุมชน ในการขับเคลื่อนบูรณาการทำงาน