fbpx

เมื่อวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2564 นำโดย ดร.จิติมา กตัญญู คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ ได้ประสานแหล่งฝึกปฏิบัติงานจิตอาสาและบูรณาการรายวิชากับการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ ในพื้นที่ จังหวัดน่าน ได้แก่ สสช.บ้านดอยติ้ว, รพ.สต.เมืองลี, รพ.สต.บ้านสันรุ่งเรือง, รพ.สต.ตาลชุม, รพ.สต.บ่อสวก, รพ.สต.ศีรษะเกษ, รพ.สต.งอบ, รพ.สต.บ่อเกลือเหนือ, รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติฯตำบลสถาน จำนวน 9 แห่ง ซึ่งนิสิตสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปที่ 3 ได้ฝึกปฏิบัติในช่วระหว่างวันที่ 1 มิ.ย.-23 ก.ค. 2564 นี้