fbpx

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 08.00 -16.00 น.  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาล เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ในการลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติในแหล่งฝึก รพ.สต. ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรภายนอก ได้แก่ พญ.สุกัลยา ปริยะบำรุงชาติ และ พว.ณัฐพงษ์ วงศ์สายใจ จากกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลลำปาง ได้บรรยายการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และ พว.จินตนา เรนทอง และ พว. มยุรีย์ จันทร์อินตา จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีหมวดเกล้า บรรยายในหัวข้อการปฐมพยาบาล ในครั้งนี้

 

 

ภาพ/ข่าว: อ.ภัทรนัย ไชยพรม

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official