fbpx

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยเนชั่นได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ในการนี้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอขอบพระคุณตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต คุณกรชนก หน้าขาว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีหมวดเกล้า และ นางสาวปรางค์วลัย ก๋าแก่น นิสิตสิตสาธารณสุขศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ตัวแทนศิษย์ปัจจุบัน ที่ร่วมรับการสัมภาษณ์การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบันในครั้งนี้