fbpx

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยเนชั่นได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ในการนี้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอขอบพระคุณตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต คุณกรชนก หน้าขาว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีหมวดเกล้า และ นางสาวปรางค์วลัย ก๋าแก่น นิสิตสิตสาธารณสุขศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ตัวแทนศิษย์ปัจจุบัน ที่ร่วมรับการสัมภาษณ์การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบันในครั้งนี้

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official