fbpx

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 นำโดยคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ดร.จิติมา กตัญญู ได้ประสานแหล่งฝึกศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง โดยมี คุณพีรยา นพคุณ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมการฝึกปฏิบัติในครั้งนี้