fbpx

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมโครงการต้นกล้าสา'สุข (ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าเหมือแม่เมาะจังหวัดลำปาง) ให้แก่นิสิตสาธารณสุขศาสตร์ชั้นปีที่ 1-3 ศึกษาการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ในการนี้ได้รับเกียรติจากวิทยาบรรยายให้ความรู้แก่นิสิต