fbpx

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมโครงการต้นกล้าสา'สุข (ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าเหมือแม่เมาะจังหวัดลำปาง) ให้แก่นิสิตสาธารณสุขศาสตร์ชั้นปีที่ 1-3 ศึกษาการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ในการนี้ได้รับเกียรติจากวิทยาบรรยายให้ความรู้แก่นิสิต

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official