fbpx

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ดร.จิติมา กตัญญู คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และ อาจารย์ภัทรนัย ไชยพรม พร้อมทั้งนิสิตสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ร่วมออกให้บริการวิชาการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง ในการนี้ได้ตรวจ Body composition และประเมินภาวะความดันโลหิสูงให้แก่ผู้สูงอายุในครั้งนี้