fbpx

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ดร.จิติมา กตัญญู คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ ได้จัดกิจกรรมโครงการประชุมอาจารย์พี่เลี้ยงแหล่งฝึกเพื่อชี้แจงแนวทางการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพฯ ในรายวิชา PUBH 491 การบูรณาการการเรียนกับการทำงานวิชาชีพ โดยมี อ.ภัทรนัย ไชยพรม หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้ชี้แจงแนวทางการฝึกปฏิบัติให้แก่อาจารย์พี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึก จำนวน 9 แหล่ง ได้แก่ รพ.สต.โทกหัวช้าง รพ.สต.ศรีหมวดเกล้า รพ.สต.ต้นมื่น รพ.สต.ต้นธงชัย รพ.สต.ท่าโทก รพ.สต.นิคมเขต 7 รพ.สต.ม่วงแงว และ รพ.สต.ท่าขัว