fbpx

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.เทียม โชควัฒนา คณะทำงานขับเคลื่อนระดับจังหวัดลำปาง ประกอบด้วย สสจ.ลำปาง แรงงานจังหวัดลำปาง ประกันสังคมจังหวัดลำปาง ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 5 จังหวัดลำปาง และศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอึจสาหกรรมสร้างสรรค์ ได้ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการเพื่อคุณภาพชีวิตจังหวัดลำปาง ติดตามผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเนชั่น ทั้งนี้ ผศ.ทนพญ.ยุพาลภัส สุภาเลิศภูรินทร์ ประธานโครงการ พร้อมด้วย ดร.จิติมา กตัญญู คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานในครั้งนี้