fbpx

เมื่อวันที่ 25 พฤศ๗ิกายน 2563 เวลา 15.00 -16.00 น. ณ ห้องโถง อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับ คณะเทคนิคการแพทย์ ได้จัดกิจกรรมเต้นแอโรคบิค ทุกวันพุธ ให้แก่บุคลากรและนิสิตที่สนใจ เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพให้แก่บุคลากรนิสิต ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อ.สุชารัตน์ วงศ์ษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตจังหวัดลำปาง เป็นวิทยากรสอนเต้นแอโรบิคในครั้งนี้